دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1399 
بررسی روابط طولی و طول-وزن شش گونه از ماهیان خلیج فارس

صفحه 102-111

علی طاهری میرقائد؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ مریم ویجت؛ سیدمرتضی ابراهیم‌زاده؛ ادیب جهانگرد؛ مرضیه عباسی؛ مهدی عبدالهیان


بررسی فون راسته بال موی داران (Trichoptera) در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک

صفحه 146-153

پریسا طهماسبی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ حمید بلقیس زاده