بررسی فون راسته بال موی داران (Trichoptera) در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی فون راسته بال موی­ داران (Trichoptera) (از شاخه بندپایان) در رودخانه جاجرود می‌باشد. به همین منظور در رودخانه جاجرود از سه ایستگاه (حاجی­ آباد، سعیدآباد و خجیر) نمونه ­های تریکوپترا جمع‌آوری و از نظر ریختی و آرایه شناختی با استفاده از کلیدهای شناسایی، تا سطح جنس و گونه شناسایی شدند. براساس نتایج چهار گونه Macrostemum hestia، M. fenesrtratum، M. dohrni وHydropsyche dolosa  از خانواده Hydropsychidae شناسایی گردید که برای اولین بار در ایران و این رودخانه گزارش می­شوند. براساس نتایج فراوانی تریکوپتراها در مناطق مورد بررسی در ماه­های زمستان بسیار کم و در ماه­های خرداد، تیر و مرداد بیشترین بود و سپس کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic Survey of Trichoptera in the Jajrood River, Namak Lak basin

نویسندگان [English]

  • Parisa Tahmasebi 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Hamid Belgheiszade 1
1 Department of Biology, Faculty of Modern Science and Technology, Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate Trichoptera (arthropod) fauna in the Jajroud River. For this purpose, Trichoptera were collected from three stations (Hajiabad, Saeedabad and Khojir) in Jajroud River and were identified in terms of morphology and taxonomy using identification keys to the level of genus and species. Based on the results, four species of Macrostemum hestia, M. fenesrtratum, M. dohrni and Hydropsyche dolosa from the family Hydropsychidae were identified, which is the first reported in Iran and this river. The frequency of Trichopters in the study areas was very low in the winter months and was highest in June, July and August and then decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faunistic
  • Frequency distribution
  • Trichoptera
  • Jajrood