اصول اخلاقی انتشار مقاله

- مقاله، تماما یا بخشی از آن، تا کنون در نشریه‌ی دیگری به چاپ نرسیده و یا همزمان جهت انتشار به نشریه‌ی دیگری ارسال نشده باشد.

- مقاله ارسالی به رؤیت تمامی نویسندگان مقاله رسیده و شکل حاضر مقاله (اعم از محتویات، نام نویسندگان، ترتیب قرار گیری آنها، آدرس و تعیین نویسنده مسئول مکاتبه) با نظر موافق آنها صورت گیرد.

- در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه است، نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبه قرار داده شده و نام نویسندگان براساس ترتیب سمت آنها در پایان نامه باشد. اضافه نمودن نویسندگان اضافی با تایید تیم هدایت کننده پایان نامه صورت گرفته شده باشد.

- کلیه خطوط مقاله حاصل پژوهش و کار فکری نویسنده باشد و در صورت ارجاع به انتشارات دیگران رفرنس دهی به طور دقیق انجام گردد. با وجود رفرنس دهی نیز عین مطالب دیگران در مقاله حاضر کپی نشده و با برداشت و بیان خود نویسنده باشد.

-  در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق مجله علوم ابزی پروری حق حذف مقاله حتی پس از انتشار، عدم عودت مبالغ پرداخت شده برای چاپ و عدم دریافت مقاله از نویسنده یا نویسندگان را برای همیشه دارد.