فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی مقالات از مرحله ارسال توسط نویسنده تا تصمیم گیری نهایی