اهداف و چشم انداز

نشریه علوم آبزی پروری به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، دستاوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد. یافته های علمی کوتاه و مروری نیز مورد بررسی قرار می گیرد.