بهینه سازی استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی جلبک قهوه ایSargassum angustifolium خلیج فارس با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

در این مطالعه، شرایط مطلوب به منظور استخراج ترکیبات آنتی­ اکسیدانی از جلبک Sargassum angustifoliumبا استفاده از روش سطح پاسخ تعیین شد. طراحی شرایط بهینه با سه متغیر مستقل درصد غلظت اتانول (در 5 سطح 0، 25، 50، 75 و 100درصد)، مدت زمان استخراج (در 3 سطح 2، 4 و 6 ساعت) و نسبت جامد-مایع (در 3 سطح 1:5، 1:10 و 1:15) انجام گردید. خاصیت آنتی­اکسیدانی با آزمایش­های میزان فنول کل (TPC)، فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد (DPPH) و ظرفیت آنتی­ اکسیدانی کل (TAC) اندازه­ گیری شد. نتایج نشان داد که بیش­ترین میزان فنول کل در شرایط بهینه در آب مقطر، مدت زمان 6 ساعت و نسبت جامد-مایع 1:15، فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد در اتانول 25 درصد، مدت زمان 4 ساعت و نسبت جامد-مایع 1:5 و ظرفیت آنتی­ اکسیدانی کل در اتانول 50 درصد، مدت زمان 4 ساعت و نسبت جامد-مایع 1:15 به دست آمد. در شرایط ذکر شده بیش­ترین مقدار TPC 698/01 میلی­گرم اسید گالیک بر گرم پودر جلبک خشک شده، مقدار TAC 1/76 میلی­گرم اسیدآسکوربیک بر گرم پودر جلبک خشک شده و مقدار DPPH 86/02 (RSA%) بود. نتایج نشان داد که عصاره جلبک S. angustifolium می­ تواند به ­عنوان یک آنتی­ اکسیدان طبیعی در صنعت غذا و هم­چنین مکمل­ های غذایی در برابر آسیب­ های اکسیداتیو مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of the extraction of antioxidant compounds from brown algae Sargassum angustifolium in the Persian Gulf by response surface methodology (RSM)

نویسندگان [English]

  • Niloofar Aghajanpoor 1
  • Aria Babakhani 1
  • Mehdi Tabarsa 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
چکیده [English]

In this study, optimum conditions for the antioxidant compounds extraction from Sargassum angustifoliumalgae were determined by response surface methodology. Optimal design with three independent variables: ethanol concentration (with five levels of 0, 25, 50, 75 and 100), extraction time (with three levels of 2, 4 and 6 hours) and solid-liquid ratio (with three levels of 1: 5, 1:10 and 1:15) was generated. Total phenolic content (TPC), free radical inhibitory activity (DPPH) and total antioxidant capacity (TAC) were used as responses. The results showed that the maximum TPC in optimal conditions was obtained in distilled water, 6 hours and a 1: 15 solid-liquid ratio, free radical inhibitory activity in ethanol 25%, 4 hours duration, and a solid-liquid ratio of 1: 5 and total antioxidant capacity in ethanol 50%, duration 4 hours and solid-liquid ratio 1:15. In terms of the above mentioned conditions, the highest amount of TPC was 698.01 mg gallic acid per gram of dried algae powder, TAC value was 76.1 mg ascorbic acid per gram of dried algae powder and DPPH value was 86.02 (RSA%). The results showed that the extract of S. angustifolium could be used as a natural antioxidant in the food industry, as well as food supplementation against oxidative damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Sargassum angustifolium
  • Optimization
  • Antioxidant properties