بررسی تاثیر افزودن لوامیزول در غذای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) بر شاخص های رشدی، خونی و ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.

چکیده

تقویت سیستم ایمنی ماهیان به­ ویژه در گونه‌های با ارزش مانند ماهی آزاد دریای خزر، از اصلی‌ترین نیازهای پرورش دهند­­گان است. بنابراین انتخاب محرک ایمنی مناسب که همزمان با ارتقاء ایمنی، بر رشد ماهیان تاثیر منفی نداشته باشد از مهمترین رویکردهای محققان است. در این راستا به ­منظور بررسی تاثیر لوامیزول بر ماهی آزاد دریای خزر، 240 قطعه بچه­ ماهی پرورشی با میانگین وزن 0/15±12/46 گرم به­ مدت 60 روز با غذای حاوی لوامیزول با غلظت­ های 300، 600 و 1200 میلی­ گرم در کیلو­گرم جیره تغذیه شدند. گروه شاهد با جیره بدون لوامیزول تغذیه شد. در پایان آزمایش علاوه بر زیست ­سنجی بچه ­ماهیان، به ­منظور مقایسه شاخص­ های سلولی، بیوشیمیایی و ایمنی خون، خونگیری از ماهیان انجام شد. نتایج نشان داد که لوامیزول بر رشد ماهی آزاد دریای خزر تاثیر مثبت دارد. در واقع هر سه غلظت سبب بهبود میزان رشد در ماهیان شدند و بیشترین درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در تیمار 1200 میلی­ گرم لوامیزول به­ دست آمد. با افزایش مقدار لوامیزول، ضریب تبدیل غذایی کاهش معنی ­دار و نسبت کارایی پروتئین افزایش معنی­ دار یافت (0/05>P). بیشترین تعداد گلبول­های سفید و قرمز و بیشترین مقدار هموگلوبین در تیمار1200 میلی­ گرم لوامیزول در کیلوگرم جیره مشاهده شد. اما تفاوت مقدار هماتوکریت بین تیمارها معنی­ دار نبود (0/05<P). از نظر پروتئین کل، آلبومین، فعالیت آنزیم­ های آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز بین گروه­ های مختلف تفاوت معنی ­دار مشاهده نشد. بیشترین فعالیت آنزیم لیزوزیم و بیشترین میزان ایمونوگلوبولین­ ام در تیمار 1200 میلی­ گرم لوامیزول و بیشترین میزان کمپلمان­ های C3 و C4 در تیمار­های 600 و 1200 میلی­ گرم لوامیزول و بدون تفاوت معنی­ دار با یکدیگر اندازه­ گیری شد (0/05<P). بنابر­این افزودن لوامیزول به­ عنوان مکمل غذایی به غذای ماهی آزاد دریای خزر تا غلظت 1200 میلی­ گرم می­ تواند برای بهبود رشد و ایمنی  ماهی آزاد دریای خزر پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of levamisole supplementation to Caspian brown trout diet (Salmo caspius) on growth, blood and immunity parameters

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Bahrekazemi
  • Mostafa Sadeghi
Department of Fisheries, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The immune system improvement of fishes, especially in valuable species such as the Caspian brown trout (Salmo caspius), is one of the main needs of fish culturists. Therefore, the selection of appropriate immune stimuli that do not adversely affect fish growth while promoting immunity is one of the most important approaches of researchers. In order to investigate the effect of levamisole on the Caspian brown trout, 240 cultivated juvenile with mean weight of 12.46±0.15 g, were fed a diet containing levamisole at concentrations of 300, 600 and 1200 mg/kg diet for 60 days. The control group was fed with a diet without levamisole. At the end of the experiment, in addition to biometry of fish, blood samples were taken for comparison of cellular, biochemical and immunological parameters. The results showed that levamisole had a positive effect on the growth of the Caspian brown trout. In fact, all three concentrations improved the growth performance of fish and the highest percentages of weight gain and specific growth rate were obtained in 1200 mg/kg levamisole. As the amount of levamisole increased, the feed conversion ratio decreased significantly and the protein efficiency ratio increased significantly (P<0.05). The highest number of white and red blood cells and the highest amount of hemoglobin were observed in 1200 mg/kg levamisole. However, the differences amongst treatments were not significant in term of hematocrit (P>0.05). There was no significant difference in total protein, albumin, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase activities between different groups. Maximum lysozyme enzyme activity and the highest IgM amount were measured in 1200 mg/kg levamisole. The highest C3 and C4 complement amounts were observed in 600 and 1200 mg/kg levamisole without any significant difference (P>0.05). Therefore, the addition of levamisole as a dietary supplement to the Caspian brown trout diet to 1200 mg/kg can be suggested to improve the growth and immunity of the Caspian brown trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levamisole
  • Immune stimulant
  • Caspian brown trout