بررسی اثر مسمومیت مزمن با سم فلونیکامید بر غلظت یون های خون و آسیب های آبشش و کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

3 گروه جانورشناسی، دانشگاه گرانادا، گرانادا، اسپانیا.

چکیده

با توجه به فعالیت کشاورزی در نزدیکی مزارع پرورش ماهی و منابع آبی، احتمال مسمومیت با سموم کشاورزی در ماهی­ ها زیاد است و به همین دلیل، این تحقیق به هدف بررسی اثر مسمومیت با فلونیکامید بر غلظت یون­ های خون و آسیب­ های بافتی آبشش و کلیه ماهی کپور بود. به این منظور، پس از تعیین LC50 96 ساعته، ماهی­ های در معرض 10 درصد غلظت LC50 (4/3 میلی­ گرم در لیتر) قرار گرفتند و پس از 21 روز مواجهه با سم، نمونه خون و بافت آبشش و کلیه از ماهی­ها گرفته شد. نتایج نشان داد که مسمومیت با فلونیکامید باعث کاهش معنی­ دار (0/05<p) غلظت کلر و افزایش غلظت پتاسیم در خون ماهی­ ها می ­شود، ولی اثری بر سدیم و کلسیم خون ماهی ­ها نداشت. همچنین، مسمومیت با فلونیکامید باعث آسیب ­های متعدد در آبشش و کلیه ماهی ­ها شد. در مقاطع آبشش ماهی ­ها، ادم لاملای ثانویه، چسبیدگی لاملای ثانویه و هایپرپلازی لاملای اولیه در آبشش مشاهده شد. همچنین، تجمع اگزودا و ملانوماکروفاژ و دژنره شدن لوله ­های کلیوی در مقاطع کلیه ماهی­ ها مشاهده گردید. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که سم فلونیکامید اثرات جدی بر بافت آبشش و کلیه ماهی کپور گذاشت. این آسیب­ ها مسئول بخشی از تغییرات یونی در خون ماهی م ی­باشد. بنابراین توصیه می ­شود که در مناطقی که از این سم در مزارع استفاده می­ شود از ورود این سموم به منابع آبی جلوگیری شود تا سلامت ماهی­ ها در خطر قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chronic flonicamide intoxication on blood ions concentration and gill and kidney damage in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri Mirghaed 1
  • Melika Ghelichpour 1
  • Seyyed Morteza Hoseini 2
  • Amalia Perez Jimenez 3
1 Departmant of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Inland Waters Aquatics Resources Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran.
3 Departamento de Zoología, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva, Granada, Spain.
چکیده [English]

Considering the agricultural activities near the fish farm and water bodies, intoxication of fish is likely; thus, the aim of this study was to evaluate the effect of flonicamid intoxication on blood ions concentration and gill and kidney damage in common carp. To this, after 96 h-LC50 determination, the fish were exposed to 10% of LC50 concentration (4.3 mg / l) and after 21 days of exposure, the blood, gill and kidney were taken. The results showed that flonicamid intoxication decreased chlorine and increased potassium concentrations in fish blood, but had no effect on sodium and calcium levels. In addition, the flonicamid exposure was caused numerous damages to the gills and kidney. In the gill, the secondary lamellar edema, secondary lamellar fusion and primary lamellar hyperplasia were observed in the gill. Also, the exudate and melanomacrophage accumulation and degeneration of renal tubules were observed in kidney of the pesticide-exposed fish. The results showed that flonicamid has serious effects on the gill and kidney tissues of carp. These injuries are responsible for some of the ionic changes in fish blood. Therefore, it is recommended that this pesticide is used in farms, care should be taken to prevent the pesticide from entering the water resources in order not to threaten fish health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Pesticide
  • Histopathology
  • Blood