اثر شوری های مختلف آب محیط پرورش بر پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

در سال­های اخیر پرورش ماهی کپور معمولی به ­عنوان گونه هدف در قفس­ های پرورش ماهی در فصل گرم دریای خزر پیشنهاد شده است، اما تاثیرات شوری آب بر فیزیولوژی این ماهی به ­خصوص در اوزان پایین، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات میزان شوری­های مختلف آب بر پارامترهای خونی شامل تعداد گلبول­های قرمز خون (RBC)، غلظت هموگلوبین (Hb)، درصد هماتوکریت (Hct)، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCH)، متوسط حجم گلبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCHC)، تعداد گلبول­های سفید (WBC)، و شمارش افتراقی گلبول­ های سفید در این ماهی با متوسط وزن 0/57±5/53 گرم طراحی گردید. در این آزمایش، پنج تیمار شامل 5، 13، 20 و30 ppt و آب ­شیرین (به­ عنوان کنترل)، طی 8 هفته در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری آب، میزان تمامی فاکتورهای خونی مورد مطالعه به ­صورت معنی­ داری دچار تغییر می­ گردد (0/05>P). البته تغییرات هموگلوبین در تیمارهای مختلف به لحاظ آماری معنی­دار نبود (0/05<P). نتایج حاصل از شمارش افتراقی گلبول­ های سفید، افزایش معنی­دار نوتروفیل و مونوسیت را با افزایش شوری آب نشان داد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different water salinities on hematological parameters of juvenile common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Morteza Kazemein 1
  • Hamed Mousavi-Sabet 2
  • Mohammad Reza Ghomi 1
1 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsara, Iran.
چکیده [English]

In recent years, common carp cultivation has been proposed for cage culture in the Caspian Sea during the warm seasons, but there is no data available on the effects of water salinity on the physiology of this fish, especially at low weights. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of different salinity of water on hematological parameters, including red blood cell count (RBC), hemoglobin concentration (Hb), hematocrit percentage (Hct), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), white blood cell count (WBC), and and differential count of white blood cell in this fish with an average weight of 5.53±0.57 g were designed. In this experiment, four treatments, including 5, 13, 20 and 30 ppt and fresh water (as a control) were considered for 8 weeks. The results showed that with increasing water salinity, the amount of all studied hematological factors changes significantly (p < /em><0.05). However, changes in the hemoglobin in different treatments were not statistically significant (p < /em>>0.05). The results of differential white blood cell count showed a significant increase in neutrophils and monocytes due increasing water salinity (p < /em><0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Salinity
  • Hematology
  • Differential count
  • Hemoglobin