اثرات سیترات سدیم جیره بر عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سیترات سدیم جیره بر عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) تغذیه شده با جیره­ های حاوی مقدار اندک پودر ماهی انجام شد. بچه ماهیان با میانگین وزن اولیه 0/2±6/5 گرم در سه گروه با تعداد 10 قطعه بچه ماهی در هر تکرار تقسیم شده و به ­مدت 8 هفته تغذیه شدند. گروه ­های آزمایشی شامل گروه شاهد، جیره حاوی 5 گرم بر کیلوگرم سیترات سدیم (SC5) و جیره حاوی 10 گرم بر کیلوگرم سیترات سدیم (SC10) بودند. در پایان آزمایش، شاخص­ های عملکرد رشد مثل میانگین وزن نهایی، درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه بچه ماهیان تیمارهای تغذیه شده با جیره­ های حاوی سیترات سدیم به ­طور معنی­ داری نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود (0/05>P). میزان پروتئین خام و چربی خام لاشه بچه ماهیان گروه تغذیه شده با جیره حاوی 5 گرم در کیلوگرم سیترات سدیم نسبت به سایر گروه­ های آمایشی اندکی بالاتر بود، با این حال نتایج نشان داد این تفاوت معنی­ دار نیست (0/05<P). فعالیت ویژه پروتئاز کل ماهیان تغذیه شده با جیره­ های حاوی سیترات سدیم (5 و 10 گرم بر کیلوگرم جیره) به ­طور معنی ­داری نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (05/0>P). فعالیت آنزیم های گوارشی لیپاز و آمیلاز در بین گروه ­های آزمایشی اختلاف معنی­ داری نشان نداد (0/05<P). در مجموع نتایج نشان داد که افزودن 5 گرم سیترات سدیم در جیره باعث بهبود رشد و افزایش فعالیت آنزیم­ های گوارشی در بچه ماهی شانک زرد باله می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary sodium citrate on growth performance, body composition and digestive enzymes activity of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) fingerling

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Sina Saghaei 2
  • Milad Dehghani 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effects of supplementing organic acid salt on the growth performance, body composition and digestive enzymes activity of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) fingerling fed diets, including low fish meal. Fish with an initial mean weight of 6.5±0.2 g were divided into a control and two treatments, with 10 fish in each replicate, and fed the following supplemented diets for 8 weeks: Control diet, 5 g/kg diet sodium citrate (SC5) and 10 g/kg diet sodium citrate (SC10). At the end of the experiment, the growth performance indices, including mean final weight, weight gain and specific growth rate of fingerlings fed diets containing sodium citrate were significantly higher than control (P<0.05). The crude protein and crude fat of fish in the group fed diet containing 5 g/kg of sodium citrate was slightly higher than other groups, however, that these differences were not significant (P>0.05). The specific activity of total protease in fish fed diets containing sodium citrate (5 and 10 g / kg diet) was significantly higher than that of the control group (P<0.05). The activity of lipase and amylase enzymes was also increasing by rising sodium citrate, but this increase was not significant (P>0.05). These results indicated that 5 g/kg diet sodium citrate improved growth, enhanced digestive enzymes activity capacities of A. latus fingerling, and may be a potential feed additive for this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic acid salt
  • Growth
  • Dietary supplement
  • Plant protein
  • Digestive enzymes