اثر عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای رشد، شاخص کبدی، گنادی و احشایی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر عملکرد رشد، بازده غذایی و شاخص کبدی (HSI)، گنادی (GSI) و احشایی (VSI) بر ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata) می­ باشد. به همین منظور ماهیان با میانگین وزن اولیه 0/02±1/28 گرم به پنج گروه تقسیم شدند که عبارت بودند از: GT0 (صفر میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره چای سبز در جیره)، GT50(50 میلی­ گرم)، GT100 (100 میلی­ گرم)، GT200 (200 میلی­ گرم) و GT400 (400 میلی­ گرم). برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد که در هر تکرار 15 عدد ماهی به ­مدت 84 روز در حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. طول و وزن ماهیان هر 21 روز اندازه­ گیری شد و در پایان پارامترهای رشد شامل وزن کسب شده (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، فاکتور وضعیت نرخ رشد روزانه (ADG) و فاکتورهای تغذیه­ ای شامل غذای مصرفی (FI)، درصد افزایش وزن بدن، بازده پروتئین، بازده چربی و درصد بقا و در نهایت شاخص ­های HSI، GSI و VSI اندازه­ گیری شدند. نتایج نشان داد پارامترهای SGR (%/day 1/97±0/04)، WG (g 5/53±0/07) و ADG (g/day 0/98±0/01) در تیمارGT100  اختلاف معنی­ داری با گروه شاهد داشتند (0/05>P). همچنین بیشترین و کمترین میزان FI به ­ترتیب در تیمارهای GT100 ( g 5/64±0/07) و GT200 ( g4/91±0/09) مشاهده شد (0/05>P). علاوه بر این، بهترین FCR در تیمار GT100 مشاهده شد (0/05>P)، اما در HSI، GSI و VSI تفاوت معنی ­داری در میان گروهای آزمایشی مشاهده نشد (0/05<P). نتایج نشان داد که استفاده از عصاره چای سبز در سیچلاید گورخری با غلظت 100 میلی ­گرم در کیلوگرم غذا باعث بهبود عملکرد رشد و شاخص ­های تغذیه ­ای می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of green tea (Camellia sinensis) extract on growth performenance, hepatic, gonadal and visceral indices of convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata)

نویسندگان [English]

  • Milad Karimzadeh 1
  • Bahram Falahatkar 1
  • Hamid Allaf Navirian 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the leaf aqueous extract composition of green tea (GT) (Camellia sinensis) on growth performance, feed efficiency, hepatosomatic index (HSI), gonadosomatic index (GSI), and viscerosomatic index (VSI) in convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata). For this purpose, fish (initial mean weight, 1.28±0.02 g) were divided into five groups: GT0 (0 mg green tea extract kg-1 of feed), GT50 (50 mg green tea extract kg-1 of feed), GT100 (100 mg green tea extract kg-1 of feed), GT200 (200 mg green tea extract kg-1 of feed), and GT400 (400 mg green tea extract kg-1 of feed). Each treatment had triplicate groups and, in each replicate, there were 15 fish fed to satiety for 84 days. Fish weight and length were measured every 21 days and at the end of trial growth parameters, including specific growth rate (SGR), weight gain (WG), condition factor, daily growth rate (ADG), and nutritional factors including food intake (FI), feed conversion ratio (FCR), as well as HSI, GSI and VSI were measured. The results showed that in GT100 treatment, SGR (1.97±0.04 %/day), WG (5.53±0.07 g) and ADG (0.98±0.01 g/day) was greater than the other groups (P<0.05). Moreover, the greatest and lowest FI were observed in GT100 (5.64±0.07 g) and GT200 (4.91±0.09 g), respectivly (P<0.05). Also, the best FCR was observed in GT100 treatment (P<0.05), but there was no significant difference in HSI, GSI and VSI among trial groups (P>0.05). The results of this study showed that the use of 100 mg/kg of green tea extract in convict cichlid feed can improve growth performance and nutritional indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Nutrition efficiency
  • Green tea
  • Convict cichlid