تاثیر مکمل دایجستاروم بر عملکرد رشد، سیستم آنتی اکسیدان و برخی آنزیم‌های کبدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

دایجستاروم (P.E.P. MGE) حاوی مخلوط استانداردی از اسانس‌های روغنی گیاهی می ­باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف مکمل غذایی دایجستاروم بر آنزیم­ های کبدی و همچنین سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی این مکمل در کپور معمولی بوده است. در این تحقیق اثر استفاده از مکمل غذایی دایجستاروم در سه گروه، شامل گروه کنترل فاقد دایجستاروم، گروه دوم جیره حاوی 200 میلی­ گرم بر کیلوگرم دایجستاروم و گروه سوم جیره حاوی 400 میلی­ گرم بر کیلوگرم دایجستاروم روی 225 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 2/98±16/15 گرم به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از اتمام دوره­ی آزمایش،  نمونه گیری از ماهی­ ها در روز 60 تحقیق انجام گرفت. سپس شاخص­ های رشد و همچنین فعالیت آنزیم ­های اکسیداتیو و آنزیم ­های کبدی در پلاسمای خون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تجویز مکمل دایجستاروم به ­ویژه در سطح 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره موجب بهبود شاخص­ های رشد می­ شود (0/05>P). با مصرف دایجستاروم تفاوت معنی­ داری در مقادیر SOD، CAT، GSH و  MDA در بین تیمارهای آزمایش و گروه کنترل مشاهده نشده است (0/05>P). مقایسه سطح آنزیم ­های کبدی نظیر AST، ALT، ALP و LDH در بین تیمارها و گروه کنترل نشان داد که علی­رغم تغییراتی که در میزان این آنزیم ­ها در بین گروه‌ها وجود دارد، تنها میزان آنزیم ALP در تیمار 2 در مقایسه با تیمار 3 و گروه کنترل افزایش معنی ­داری داشته است (0/05>P). براساس نتایج، استفاده از مکمل دایجستاروم در سطوح مذکور می­ تواند موجب بهبود عملکرد رشد شود و احتمالاً تاثیر منفی بر آنزیم‌های کبدی و آنتی اکسیدان مورد مطالعه در بچه ماهی کپور معمولی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplement of digetosterome on growth performance, antioxidant system and some liver enzymes of Common Carp, Cyprinus Carpio

نویسندگان [English]

 • Takavar Mohammadian 1
 • Reza Ghaneimotlagh 1
 • Amir Ali Heidari 2
 • Sakyne Mashjoor 3
 • Mojtaba Emam 1
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University. Bandar-e-abbas, Iran.
چکیده [English]

Digestarom® P.E.P. MGE contains a standardized mixture of phytogenic essential oils. The aim of this study was to investigate the effect of Digestarom dietary supplement on liver enzymes as well as antioxidant properties of this supplement on common carp. In this study, the effect of dietary Digestarom supplement was investigated in three groups, including a control one without Digestarom, the second group containing 200 mg/kg of Digestarom, and the third group with 400 mg/kg of Digestarom on 225 common carps with a mean weight of 16.15 ± 2.98 g for 60 days. After the experiment, sampling of fish was carried out on day 60. Then the growth performance, activity of blood plasma oxidative and liver enzymes was studied. Based on the results, administration of Digestarom has led to improve in growth parameters especially at the level of 200 mg/kg. The results of the experiment did not show significant difference in the level of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) between the treatments and the control group (P<0.05). Comparison of liver enzymes levels such as AST, ALT, ALP and LDH between the treatments and control group showed that despite of changes in the level of these enzymes between the groups, only the ALP significantly increased in the group 2 compared to group 3 and control group (P<0.05). Based on the results, suplemnting Digestarom in above-mentioned levels probably has a positive effect on growth performances without any negative effect on the liver and antioxidant enzymes in common carp fingerlings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant
 • Enzyme
 • Plasma
 • Digestarom
 • Growth
 • Common carp