بررسی روابط طولی و طول-وزن شش گونه از ماهیان خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

3 گروه اکولوژی کارکردی، موسسه تحقیقات قطبی و دریایی آلفرد وگنر، برمن، آلمان.

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

5 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

چکیده

روابط طولی و رابطه طول و وزن شش گونه ماهی شامل سرخو چمن (Lutjanus malabaricus)، شانک زرد‌باله (Acanthopagrus latus)، سرخو معمولی (L. johnii)، طلال (Rastrelliger kanagurta)، چغوک پشت‌طلایی (Gerres longirostris) و شورت (Sillago sihama) مورد مطالعه قرار گرفت. این گونه‌ها از مراکز تخلیه ماهی جمع‌آوری و زیست‌سنجی شدند. طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی ماهی‌ها با دقت یک میلی‌متر و وزن کل ماهی با دقت 0/1 گرم اندازه‌گیری شدند. رابطه طول کل و وزن در همه گونه‌های مورد مطالعه معنی‌دار و با ضریب همبستگی بالا و بین 0/84 در ماهی چغوک پشت‌طلایی تا 0/98 در ماهی سرخوی چمن در متغییر بود (0/01>P). مقدار عددی b در رابطه طول و وزن از 2/54 در ماهی طلال تا 2/98 در ماهی شورت متغییر بود. نتایج نشان داد که گونه‌های سرخو معمولی، سرخو چمن، شورت و شانک زردباله دارای رشد همگون هستند. در حالی که در  ماهی طلال و چغوک پشت طلایی رابطه طول-وزن به صورت ناهمگون منفی به­دست آمد.روابط بین طول کل-طول چنگالی، طول کل-طول استاندارد در همه گونه‌ها معنی‌دار بودند (0/01>P).رابطه بین طول کل-ارتفاع بدن و نیز ارتفاع بدن-ارتفاع باله دمی نیز در همه گونه‌ها به غیر از طلال معنی‌دار بود (0/01<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Length–weight and length–length relationships of six fish species from the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Ali Taheri Mirghaed 1
 • Mehdi Ghodrati Shojaei 2
 • Maryam Weigt 3
 • Seyyed Morteza Ebrahimzadeh 4
 • Adib Jahangard 1
 • Marzieh Abbasi 5
 • Mehdi Abdolahian 1
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Marine Biology, Faculty of Natural Resource and Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
3 Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany.
4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resource and Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
5 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

The length-weight and some length- length relationships of six fish species, including Lutjanus malabaricus, Acanthopagrus latus, L. johnii, Rastrelliger kanagurta, Gerres longirostris and Sillago sihama from the Persian Gulf were studied. The specimens were collected from landing centers and their morphometics, including total length (TL), fork length (FL), standard length (SL), body depth (BD), and caudal fin height (FH) measured to the nearest mm and weighed to the nearest 0.1 g. All length-weight relationships were significant, with the coefficient of determination (r2) ranging from 0.84 (G. longirostris) to 0.98 (L. malabaricus) (P<0.01). The parameter b ranged from 2.54 (R. Kanagurta) to 2.98 (S. sihama). The results indicated isometric growth in L. malabaricus, A. latus, L. johnii, and S. sihama andnegative allometric growth pattern in G. longirostris and R. kanagurta. The results indicated that the length-length (TL-FL and TL-SL) relationships were highly correlated and significant for all species (P<0.01). The relationship between TL-BD and BD-FH was also significant, except for R. kanagurta (P>0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Length-weight relationship
 • Morphometrics
 • Fish
 • Persian Gulf