تأثیر پرورش ماهی قزل ‏آلای رنگین‏ کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور بر میزان کلروفیل-‌آ و شاخص تروفی پیرامون منطقه عباس ‏آباد، حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع‎طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین اثر فعالیت پرورش ماهی قزل‎آلای رنگین کمان بر میزان کلروفیل-آ و شاخص تروفی منطقه عباس‎آباد در حوضه جنوبی دریای خزر طراحی گردید. بدین‎ منظور نمونه‎‎های آب و رسوب از فواصل 5، 50، 100 و 1000 متری از قفس‎های پرورش ماهی طی 4 دوره شامل ماه ‎دی‎ (قبل از پرورش)، اسفندماه 1393 و ماه ‎اردیبهشت‎ (دوره پرورش) و ماه‎ مرداد (بعد از دوره پرورش) 1394 جمع‎آوری شدند. در این بررسی، در مجموع 42 گونه‏ فیتوپلانکتون متعلق به پنج شاخه با غالبیت شاخه‏‏ Bacillariophyta شناسایی گردید. میزان کلروفیل-آ طی دوره‏ و ایستگاه‎های مختلف نمونه‏ برداری دارای تفاوت معنی‏ دار بود (0/05>P). بیشترین میزان کلروفیل-آ طی دوره، در ماه اسفند و ایستگاه با فاصله 5 متری از قفس (2/13 میکرو‏گرم در لیتر) و کمترین آن در ماه اردیبهشت‎ و ایستگاه با فاصله 1000 متری از قفس (0/44 میکرو‏گرم در لیتر) به‏دست آمد. در منطقه مورد مطالعه، شاخص تروفی (TSI) فقط در دوره‎های مختلف نمونه‎برداری تفاوت معنی‎داری داشت (0/05>P). بیشترین میزان آن (42/18) در ماه اسفند و سپس در ماه مرداد (40/47) به ‏دست آمد و این اختلافات بین دوره‎های مختلف معنی‏ دار بود (0/05>P)، در حالی‎که، اثر فاصله از مرکز قفس معنی‌دار نبود (05/0<P). به‎نظر می‌رسد که فعالیت پرورش در قفس قزل‎آلای رنگین‎کمان در منطقه عباس‎آباد، به‎دلیل کوچک بودن مقیاس پرورش ماهی، کوتاه بودن طول دوره‎ پرورش و جریان‎های آبی قوی اثر قابل ملاحظه‎ای روی میزان کلروفیل-آ و شاخص تروفی محیط اطراف قفس نداشت به‎طوری‎که، تغییرات مشاهده شده بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of rainbow trout culture in floating cage on chlorophyll-a and trophic index value in the Abbas Abad area, southern basin of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Erfan Karimian 1
  • Mohammad Zakeri 1
  • Seyed mohammad vahid Farabi 2
  • Mahsa Haghi 1
  • Preeta Kochanian 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technolog, Khorramshahr, Iran.
2 Caspian Sea Aquatic Ecology Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran.
چکیده [English]

This study was designed to determine the effect of rainbow trout cage culture on the chlorophyll-a content and trophic index value in the Abbas Abad area, southern Caspian Sea. For this purpose, water samples were collected by a distances of 5, 50, 100 and 1000 m from the cages during December 2014 (before rearing period), March and April (during rearing) and August 2015 (post rearing period). In this study, a totalof 42 species of phytoplankton belonging to five phyla (with the dominance of Bacillariophyta) were identified. Chlorophyll-a content varied significantly in different periods and stations (P<0.05). The highest and lowest chlorophyll-a content was recorded in March and station 5 m (2.13 μg/l) and May and station 1000 m (0.44 μg / l) away from cages, respectively. The Trophy State Index (TSI) was significantly different between the sampling periods (P<0.05). The highest TSI (42.18) was observed in March and then in August (40.47) and this differences were significant between different periods (P<0.05), whereas, it was not affected by the distance from the cages (P<0.05). It seems that the rainbow trout cage culture in the Abbas Abad region no remarkable effect on Chlorophyll-a and trophic index in the vicinity of fish cages due to the small scale and short duration of cage culture activity and strong water currents, so that observed changes were more associated with seasonal fluctuant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cage
  • Culture
  • Rainbow trout
  • Chlorophyll
  • Trophic index