بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع فیتوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی منطقه دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی جوامع و تنوع فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و همبستگی این جوامع با فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، در منطقه دزفول در یک دوره 8 ماه انجام ‌شد. براساس نتایج، رده Chlorophyceae با 17 گونه و 84/80 درصد فراوانی، بالاترین فراوانی را در استخر A2 (استخرهای 2 هکتاری) داشت، در این استخر گونه Pediastrum sp.. بالاترین تعداد گونه (18/21±9879/382 تعداد در لیتر) را نشان داد، بیشترین تعداد فیتوپلانکتون­ها در تیرماه و کمترین تعداد در اسفندماه شمارش شد. در استخر A12، نیز رده Chlorophyceae با 11 گونه و 92/69 درصد بالاترین فراوانی را داشت و فراوان‌ترین گونه متعلق به .Pediastrum sp. بود. در این استخر بالاترین تعداد در خرداد و کمترین تعداد در مهرماه مشاهده شد. در استخر D7 بالاترین تعداد فیتوپلانکتون­های شمارش‌شده در خردادماه و کمترین تعداد در فروردین­ماه انداره­گیری شد. پر تعدادترین رده متعلق به Chlorophyceae با 14 گونه و 89/11 درصد و فراوان‌ترین گونه متعلق به Pediastrum simplex بود. بالاترین تراکم فیتوپلانکتونی در استخر A12 با 76661514 عدد در لیتر در خردادماه و در استخر A2 با 26948994 عدد در لیتر در اردیبهشت و در آخر در استخر D7 با 12302943 عدد در لیتر در خرداد مشاهده شد. همبستگی بین تراکم فیتوپلانکتونی شناسایی شده و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه­ گیری شده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of species composition in plankton communities of warmwater fish culture ponds in Dezful

نویسندگان [English]

  • Ehsan Eslamizadeh 1
  • Mehran Javaheri Baboli 2
  • Simin Dehghan Madiseh 3
1 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Iran.
2 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Iran.
3 Southern Research Institute of Aquaculture, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This research aimed to study the phytoplankton communities and their diversity in warmwater fish culture ponds, and their relationship with the physico-chemical factors of water, in three ponds of Dezful Region during an eight-month period. Based on the results, Chlorophyceae with 17 species (80.84%) was the most frequently found phytoplankton in pond A2. Pediastrum sp. had the maximum abundance identified species (9879.18±382.21 ind./L). The highest abundance was found during late June to late July and the minimum one during late February to late March. In pond A12, the Chlorophyceae with 11 species and 69.92% of the population was the most frequent phytoplankton and Pediastrum sp. was most frequent species. In this pond, the maximum number of phytoplankton was the recorded during the late May to late June and the minimum one during late September to late October. In pond D7, the greatest abundance was recored during late May to late June and the less one during late March to late April. The Chlorophyceae with 14 species and 11.89% of the population was the most frequent one and Pediastrum simplex was the most frequent species. The highest observed densitie was 76661514 individual per liter in pond A12 (from late May to late June), 26948994 per liter in pond A2 (from late Aril to late May), and 12302943 per liter in pond D7 (from late May to late June). No relationships were found between phytoplankton population and the measured water physicochemical parameters of water.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Fish culture ponds
  • Density
  • Diversity
  • Physicochemical factors