ویژگی های سن و رشد مولدین ماهی کُلمه خزری (Rutilus lacustris) کاربردی در برنامه تکثیر نیمه طبیعی و بازسازی ذخایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان، بندر ترکمن، ایران.

چکیده

مولدین کاربردی برای تکثیر نیمه­ طبیعی در فصل تکثیر (اسفند-فروردین هر سال) از محدوده­ی مصب گرگانرود صید و به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان انتقال رهاسازی می­گردد. به­ منظور انجام این مطالعه، نمونه­برداری از مولدین کُلمه خزری (Rutilus lacustris) طی 5 دوره متوالی از اسفند-فروردین 94-1393 تا اسفند-فروردین 98-1397 انجام گرفت. دامنه طول کل و وزن کل مولدین کُلمه خزری به ­ترتیب بین 50/32-00/21 سانتی­متر و 423/50-45/60 گرم بود. بیشترین میانگین طولی و وزنی در اسفند-فروردین 94-1393 و کمترین میانگین طولی و وزنی هم در اسفند-فروردین 98-1397 مشاهده گردید. دامنه سنی از +3 تا +9 سال متغیر بود. فراوانی گروه های جنسی و سنی نیز در دوره­ های مختلف متنوع بود. ماده ­ها در تمام سال ها، ضریب آلومتری مثبت داشتند در حالی ­که در نرها این ضریب از 2/65 تا 3/05 متغیر بود. مقادیر مختلفی از ضریب رشد لحظه ­ای بین گروه­ های مشابه در دوره­های مختلف مشاهد گردید که احتمالاً به­خاطر وجود گروه­های سنی یا کوهورت­ های ضعیف و قوی می­ باشد. ضریب وضعیت ماده­ ها در همه دوره ­ها بزرگتر از ضریب وضعیت نرها بود. نتایج پارامترهای معادله رشد فان برتلانفی نشان داد طول بی‌نهایت (L) جنس نر از 26/49 تا 38/53 و مقادیر جنس ماده از 32/45 تا 41/97 سانتی­ متر، ضریب رشد (K) در جنس نر بین 0/24 -0/12 و در جنس ماده بین 0/21–0/11 در سال و شاخص سن صفر (t0) در جنس نر بین 0/21- تا 0/34- و در جنس ماده 0/39- تا 0/99- سال متغیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age and growth characteristics of Caspian Roach broodstocks (Rutilus lacustris) used for semi-natural propagation and stock enhancement programs

نویسندگان [English]

  • Abdolmalek Kor 1
  • Rahman Patimar 1
  • Hadi Raeisi 1
  • Moradmohammad Shakiba 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
2 Fisheries Center of stock enhancement and conservation of genetic stocks of Caspian bony fishes, Bandar Turkmen, Iran.
چکیده [English]

The used Caspian roach broodstocks for semi-natural propagations are collected from the Gorgan river estuary during February-March every year and transported to the fisheries center of the stock enhancement and conservation of genetic stocks of Caspian bony fishes. Sampling of Caspian roach broodkstcoks for this study perforemed for 5 successiv years duing 2014 to 2018. Total length and weight of the broodstocks ranged from 21 to 32.5 cm and from 45.60 to 423.50 g, respectively. The largest mean value of lengths and weights were observed in February-March 2014, and the smallest in February-March 2018. Age of broodstocks ranged between 3+ and 9+. Abundance of ages and sexes were different between years. Feamles had positive allometry in all years, while that of males ranged 2.65 and 3.05 indicating mainly negative allometric pattern. Different instanteneus growth rates were observed during five years, indicating presence of strong and/or weak ages and/or cohorts in the studied populations. Condition factor of the females were larger than that of males in all periods. The results showed that L-infinity of males ranged from 26.49 to 38.53 cm, and that of females from 32.45 to 41.97 cm, k-coefficient ranged between 0.12 and 0.24 (year-1) for males and between 0.11 to 0.21 (year-1) for females, and t0 of males ranged from -0.21 to -0.34 (year), and that of females from -0.39 to -0.99 (year).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Raoch
  • Broodstock
  • Semi-natural propagation
  • Age and growth