دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1397، صفحه 1-100 (شماره 2-2) 
اثر OvaprimTM و hCG بر القای تولید مثل مولدین ماده سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758)

صفحه 13-22

بهرام فلاحتکار؛ عرفان اکبری نرگسی؛ دانیال گروهی؛ ایرج عفت پناه


ارزیابی اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ

صفحه 33-42

محمدعلی خانلر؛ سید مهدیl اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ علی رضا عالیشاهی؛ سید ولی حسینی


مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران

صفحه 89-100

علی محمدیاری؛ فرشته قاسم زاده؛ امید میرشمسی؛ منصور علی آبادیان