اثر OvaprimTM و hCG بر القای تولید مثل مولدین ماده سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل، گیلان.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر دو هورمون OvaprimTM و hCG در القای تولید مثل ماهی سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis) در محیط اسارت و همچنین بررسی پارامترهای اسپرم­ شناختی این ماهی انجام گرفت. در تیمار اول از 14 مولد ماده با میانگین وزن 17/4±99/3 گرم استفاده شد و مولدین با دوز 0/5 میلی­ لیتر به ازای کیلوگرم وزن بدن با هورمون OvaprimTM تزریق شدند. در تیمار دوم از 5 مولد ماده با میانگین وزن 19/8±103/8 گرم استفاده شد و مولدین با دوز 500 واحد بین المللی هورمون hCG به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند. در هر دو تیمار آزمایشی در مولدین نر هیچ ­گونه تزریقی انجام نشد. به­ منظور تعیین پارامترهای اسپرم شناختی نیز از 10 قطعه مولد نر با میانگین وزن 13/1 ± 92/0 گرم استفاده شد. طبق نتایج، سریع­ترین زمان رسیدگی مولدین (1586/4 درجه- ساعت) و بالاترین درصد جوابدهی (100 درصد) در تیمار hCG مشاهده گردید (0/05>P)، در حالی­که درصد جوابدهی در مولدین تیمار OvaprimTM 64/3 درصد بود. در میانگین وزن تخم آبکشیده به ازای هر ماهی، میانگین تعداد در گرم تخم آبکشیده، درصد لقاح و مدت زمان تخم گشایی تفاوت معنی­ داری بین دو تیمار آزمایشی مشاهده نشد (0/05>P). بر اساس نتایج میانگین حجم اسپرم ماهی سوف حاج طرخان 1/1±1/3 میلی لیتر، میانگین تحرک اسپرم 15/31±80/5 درصد، میانگین مدت زمان فعالیت اسپرم 57/7±155/4 ثانیه، میانگین اسپرماتوکریت 11/4±84/3 درصد و میانگین غلظت اسپرماتوزوئید میلی لیتر/109× 29/7±41/9 به­ دست آمد. نتایج نشان داد هورمون hCG برای القای تخم ریزی مولدین سوف حاج طرخان در شرایط اسارت از هورمون OvaprimTM مناسب­ تر است. با توجه به اثرات مطلوب تر هورمون hCG توصیه می­ شود از این هورمون در القای تخم­ریزی مولدین سوف حاج طرخان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ovaprim™ and hCG on spawning induction of Eurasian perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) female broodstock

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Erfan Akbari Nargesi 1
  • Danial Gorouhi 1
  • Iraj Efatpanah 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
2 Siahkal Dr. Yousefpour Marine Fishes Restocking and Genetic Conservation Center, Siahkal, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effect of OvaprimTM and hCG hormones on induction of Perca fluviatilis in captivity, as well as examination of spermatological parameters of this fish. In the first treatment, 14 females with an average weight of 99.3±17.4 g were injected with a dose of 0.5 ml kg-1 body weight with OvaprimTM hormone. In the second treatment, 5 females with an average weight of 103.8±19.8 were injected at the dose of 500 international units per kg body weight with hCG hormone. In both experimental treatments, injections not performed in male broodstock. In order to determine the spermatological parameters, 10 males with an average weight of 92.0±13.1 g were used. According to the results, the fastest maturation time (1586.4 degree-hour) and the highest percentage of response (100%) were observed in hCG treatment (P<0.05). While the percentage of response in ovaprimTM treatment was 64.3%. The significant differences were not observed between two treatments in the average weight of swollen egg per fish, the average number of swollen egg per gram, percentage of fertilization, and hatching duration (P>0.05). Based on the results of this study, mean sperm volume of Perca fluviatilis was 1.3±1.1 ml, mean sperm activity was 80.5±15.31%, mean motility time was 155.4±57.7 seconds, mean percentage of spermatocrit was 84.3±11.4, and the mean spermatozoid concentration was 41.9±29.7×109 ml-1. The results of this study showed that to induce spawning of Perca fluviatilis broodstock in captivity hCG is more suitable than ovaprimTM. Considering the desirable effects of hCG, it is recommended that to induce spawning of Perca fluviatilis broodstock this hormone can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilization
  • Percidae
  • Spawning
  • Sperm