مطالعه جغرافیای زیستی Daphnia O. F. Müller, 1785 (آبشش پایان: آنوموپودا) در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

اگر چه دافنی قدیمی­ ترین جانور مطالعه شده از شاخه ­سران در جهان می‌باشد، ولی توزیع آن در ایران به مقدار اندکی مطالعه شده است و اطلاعات در مورد آن ها بسیار پراکنده است. از این­رو مطالعه حاضر اولین ارزیابی جغرافیای زیستی جنس دافنی در ایران می­ باشد. نمونه­ ها به­ صورت تصادفی از ایستگاه ­های مختلف حوضه خزری و دریاچه ارومیه جمع­ آوری گردید. تعداد چهار گونه از هر یک از زیرجنس ­های (Ctenodaphnia)  Daphnia و (Daphnia) Daphnia در 29 محل مختلف یافت شدند. برخی متغیر­های بوم ­شناختی مثل دما، شوری، pH، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی، به همراه 19 متغیر اقلیمی، برای تجزیه و تحلیل آماری عوامل محیطی موثر بر توزیع گونه­ ها مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای میانگین دمای سالانه، متوسط دمای سردترین سه ماهه سال و ارتفاع، در بین گونه ­ها متفاوت بودند و در نتیجه از نیازهای محیطی موثر بر آن ها محسوب می­ شوند. رابطه­ ی توزیع دافنی با متغیرهای میانگین دمای سالانه و ارتفاع، مثبت و با متغیر متوسط دمای سردترین سه ماهه سال منفی بود. در کل می­ توان گفت تغییرات دمایی، به ­عنوان تنها عوامل موثر بر توزیع دافنی به حساب می­ آیند و متغیر­های مرتبط با بارندگی تاثیر گذار نمی ­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biogeography of the Daphnia O. F. Müller, 1785 (Branchiopoda: Anomopoda) in the North of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadyari
  • Fereshteh Ghassemzadeh
  • Omid Mirshamsi
  • Mansour Abadian
Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The Daphnia distribution in Iran has been slightly studied and the information are very vague, although Daphnia is the oldest studied Cladoceran in the world. Here this is the first biogeographical assessment of the Daphnia in Iran. We collected the samples randomly from various stations of the Caspian and Urmia Lake Basins. Four Daphnia (Ctenodaphnia) and four Daphnia (Daphnia) were found in 29 different localities. We examined some ecological variables such as temperature, salinity, pH, altitude, latitude and longitude along with 19 bioclimatic variables for statistical analysis of factors affecting distribution. The average annual temperature, average temperature of the coldest quarter of the year and altitudes varied between the species, and thus were determined their bio-climatic requirements. The relationship between Daphnia distribution and the mean annual temperature and altitude were positive and with the average temperature of the coldest quarter of the year was negative. In general, temperature variations are considered as the only factors influencing the distribution of Daphnia and the variables associated with Precipitation are not affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multivariate Analyses
  • Caspian Basin
  • Daphnia
  • Lake Urmia
  • Ecological Factors