ارزیابی اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) یکی از گونه ­های مهم پرورشی در جهان است. ارزیابی میگو تازه، برای تعیین کیفیت میگو پیش از تیمار آنتی ­اکسیدان، ضروری به ­نظر می­ رسد. در این تحقیق، اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی تازه صید شده از سه مزرعه مختلف، طی نگهداری در یخ و در مدت زمان 12 روز ارزیابی شد. شاخص پراکسید (PV) هپاتوپانکراس روز صفر تا روز دوم به­ طور معنی ­داری افزایش یافت (0/05>P). اما پس از آن تا آخر دوره نگهداری کاهش یافت. میزان پراکسید سفالوتراکس از روز صفر تا 12 به طور معنی­داری طی دوره نگهداری کاهش یافت. مقادیر مواد واکنش پذیر با تیوباربیتوریک اسید (TBARS) و اندیس آنیزیدین (AnV) در هپاتوپانکراس در ابتدای دوره نگهداری به ­ترتیب از 25/11 به 58/61 (میلی ­گرم مالون آلدهید در کیلوگرم چربی) و 196/16 به 246/22 در روز 12 به ­طور معنی­ داری افزایش یافت. این تغییرات نشان­ دهنده این هست که اکسیداسیون چربی در هر دو نمونه رخ داده است. نتایج این مطالعه می ­تواند به ­عنوان اطلاعات پایه­ ای برای استفاده از تیمارهای نگهدارنده مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment lipids oxidation in cephalothorax and hepatopancreas of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) freshly during storage in ice

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khanlar 1
  • Seyed Mahdi Ojagh 1
  • Bahare Shabanpour 1
  • Alireza Alishahi 1
  • Seyed Vali Hosseini 2
1 Department of Seafood Science and Technology, Faculty of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei) are an important shrimp aquaculture species worldwide. To quantify the quality of untreated shrimp is imperative prior to the application of antioxidant treatments. In this study, lipids oxidation from cephalothorax and hepatopancreas of Pacific white shrimp freshly harvested from 3 different farms and stored on ice for up to 12 days. The peroxide value (PV) from hepatopancreas slightly increased from 0 and 2 days of iced storage (P<0.05), but decreased thereafter. The PV from the cephalothorax from 0 and 12 days of iced storage exhibiting significant decreases during iced storage. The increases in thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and p-anisidine value (AnV) were noticeable when iced storage time increased. Those changes indicated that lipid oxidation occurred in both samples. The resutls of this study could serve as a baseline for preservative treatments applied to fresh shrimps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pacific white shrimp
  • Cephalothorax
  • Hepatopancreas
  • Oxidation
  • Storage