تأثیر مکمل چند آنزیمی بهزیم بر نرخ رشد متابولیکی، برخی از معیارهای تغذیه‌ای و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر مکمل چند آنزیمی بهزیم بر رشد و ترکیبات شیمیایی لاشه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام شد. 600 عدد بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 2±18 گرم در غالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار آزمایشی هرکدام با سه تکرار با تراکم 50 عدد بچه ماهی در هر تکرار تقسیم شدند. تغذیه بچه ماهیان با جیره‌های غذایی تکمیل ‌شده در سطوح صفر (شاهد) 200، 400 و 600 میلی‌گرم مکمل چند آنزیمی بهزیم در هر کیلوگرم جیره غذایی به ­مدت 45 روز انجام شد. نتایج از نظر میزان رشد و کارایی تغذیه تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نشان نداد (0/05>P). در حالی‌که نتایج آنالیز لاشه حاکی از تأثیرات معنی‌دار مکمل چند آنزیمی بهزیم بر ترکیبات بدن بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان بود (0/05>P). کمترین میزان رطوبت (0/11±70/23) و خاکستر (0/08±2/25) و بالاترین میزان پروتئین (0/24±19/47) و چربی خام (0/10±7/56) در تیمار حاوی 600 میلی­گرم مکمل چند آنزیمی بهزیم ثبت شد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از 600 میلی‌گرم مکمل چند آنزیمی بهزیم به ازای هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌تواند در بهبود ترکیبات بدن (میزان پروتئین لاشه) مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of supplementary Multi-Behzim on metabolic growth rate, some nutritional parameters and carcass composition of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) Juvenile

نویسندگان [English]

  • Mitra Rayej
  • Hojatollah Jafaryan
  • Mohammad Harsij
  • Hossein Adineh
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavous, Gonbad-e kavous, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of different levels of Multi-Behzime on growth performance and proximate composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juvenile. A total of 600 specimens with mean weight (±SD) of 18±2 gr were stocked as 50 fish per treatment in completely random design with four treatments each in in three replicates. Experimental diets containing four levels of the Multi-Behzim i.e. 200, 400 and 600 mg.kg-1 with a control fed for 45 days. The results showed no significant (P>0.05) differences in growth performance and feeding efficiency of fish fed with the experimental and control diets. Whereas whole body chemical composition of O. mykiss juveniles revealed significantly (P<0.05) lower moisture (70.23±0.11) and total ash (2.25±0.08) as well as higher crude protein (19.47±0.24) and crude lipid (7.56±0.10) content in 600 mg.kg-1 treatment. It could, therefore, be concluded that 600 mg Multi-Behzime enzyme per kg of diet can improve carcass quality of O. mykiss juvenile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi enzyme
  • Feeding
  • Growth
  • Body composition
  • Oncorhynchus mykiss