دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1397، صفحه 1-108 (شماره 2-1) 
ارزیابی شاخص های بوم شناختی و زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه ساری سو (قرناوه)

صفحه 75-88

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده