نقش ویتامین B1 در سازگان پرورش توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus stativus) و بررسی شاخص های رشد ماهی و گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن ویتامینB1 به آب در یک سازگان توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus stativus)، تعداد 240 قطعه ماهی تیلاپیای نیل 1/5±12/5 گرمی و 120 عدد پیاز گیاه زعفران به شکل کاملاً تصادفی به 12 واحد آزمایشی وارد شدند و تحت تاثیر تیمارهای هفتگی 0، 5، 10، و 20 میلی­ گرم ویتامین B1 در هر لیتر آب به مدت 60 روز قرار گرفتند. افزایش وزن و سایر شاخص­ های رشد ماهی در هیچ ­یک از تیمارها اختلاف معنی­ داری را در انتهای دوره آزمایش، نشان ندادند. اما برخی شاخص ­های رشد گیاهان زعفران از قبیل وزن پیاز و وزن ریشه در تیمار 20 میلی ­گرم ویتامین B1 در هر لیتر آب، به ­طور معنی ­داری از سایر تیمارها بیشتر بود. اندازه­ گیری شاخص ­های بیوشیمیایی سرم خون ماهی نیز نشان داد با افزایش سطح ویتامین B1 در آب، تیمار 20 میلی ­گرم ویتامین در هر لیتر آب، بیشترین مقدار گلوکز و کمترین مقدار کورتیزول در خون ماهی را نشان داد که این مقادیر به ترتیب 8/8±139/76 میلی گرم بر دسی لیتر و 29/77±201/13 میکرو گرم بر دسی لیتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد با افزودن 5 تا 10 میلی­گرم بر لیتر ویتامین B1 به آب، مقدار گلوکز و کورتیزول در خون ماهی تغییر می­ کند و رشد گیاه زعفران نیز بیشتر می­ شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roles of vitamin B1 in an aquaponic system using Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Saffron plant (Crocus stavius), and its effects on fish and plant growth

نویسندگان [English]

  • Sina Javanmardi
  • Gholamreza Rafiee
  • Kamran Rezaei Tavabe
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the effects of different levels of vitamin B1 to water, on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Saffron plant (Crocus stativus), growth in an aquaponic system, 240 Nile tilapia fries and 120 corms of saffron were randomly introduced into 12 experimental groups and influenced by treatments of adding 0 (control), 5, 10 and 20 mg L-1 vitamin B1 to water, weekly, for a-60 day experimental period. At the end of the experiment, weight gain and other indices of fish growth performance did not show any significant differences (P≥0.05) among treatments, but some growth performance indices of saffron plants such as corm weight and root weight in treatment of 20 mg L-1 vitamin B1 were significantly higher(P≤0.05) than other treatments. Biochemical parameters in serum showed highest in treatment with 20 mg vitamins B1 per liter of water. The highest amount of glucose and the lowest amount of cortisol in blood serum of fish recorded in treatment of 20 mg L-1 vitamin B1 that they were 139.76±8.8 and 201.13±29.77, respectivly. It was indicated that, adding 5 to 10 mg L-1 of vitamin B1 to water, have a positive effects on the biological conditions of the plant and fish in an aquaponic culture of Nile tilapia and saffron plant system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin B1
  • Growth of saffron plant
  • Freshwater fish
  • Aquaponics