تأثیر پریبیوتیک سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیک های باسیلی برکاهش استرس حمل و نقل کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شوری های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین فاکتورها در زمان حمل­و­نقل، کاهش میزان استرس می­ باشد. تأثیرات پری­بیوتیک تجاری مخمر مایع سلماناکس و محصول تجاری پروتکسین آکواتک شامل مخلوط پنج گونه از باسیلوس­ های پروبیوتیکی BacilluslicheniformisB. subtilis،B. polymyxa،B.laterosporus و (B. circulans بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در طول حمل ­و­نقل 12ساعته مورد بررسی قرار گرفت.  تعداد 150 قطعه ماهی کپور با وزن متوسط 501±60/50 گرم توسط جیره غذایی  مکمل­ سازی ­شده با پری­بیوتیک سلماناکس به میزان 1 میلی ­لیتر در هر 1 کیلوگرم جیره و جیره غذایی مکمل­ سازی ­شده با پروبیوتیک باسیلی در غلظت CFU 106×1 در 100 گرم غذا به­ مدت 90 روز تغذیه شدند. ماهیان با تراکم 1 کیلوگرم در متر مکعب درکیسه ­های پلاستیکی 40 لیتری ذخیره ­سازی شدند. این مطالعه در چهار تیمار و سه تکرار برای هر تیمار شامل شاهد، (0/5) گرم بر لیتر نمک+سلماناکس، (5) گرم بر لیتر نمک+سلماناکس و (0/5) گرم برلیتر نمک باسیلوس انجام شد. 10 قطعه ماهی از کیسه­ های پلاستیکی انتخاب و در آغاز و پایان آزمایش خون­گیری شد. میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلوکز و کلسیم در بین تیمارهای آزمایشی، اختلاف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت (0/05>P). بیشترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از پری­بیوتیک سلماناکس و باسیلوس­های­پروبیوتیکی در حمل و نقل طولانی مدت (12ساعته) منجر به کاهش استرس در ماهی کپور معمولی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Celmanax prebiotic and five probiotic Bacilli species on the decreasing of stress of common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) during transportation with different salinity

نویسندگان [English]

  • Mahin Ranjdoust
  • Hojjat-allah Jafaryan
  • Mohammad Harsij
  • Hosna Gholipour Kaanany
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and natural resource, Gonbad Kavous University, P.O.Box: 4971799151, Gonbad Kavous, Iran.
چکیده [English]

One of the most important factors during transportation of fishes is stress reduction. The effects of Celmanax liquid yeast commercial perbiotic and commercial product Protexin Aquatech including a blend of five strains of probiotic bacilli (Bacillus licheniformis, B. subtilis, B. polymyxa, B. laterosporus and B. circulans) on the biochemical parameters and hematological factors of common Carp juveniles were investigated during 12 h transportation in plastic bags. During 90 days, 150 juveniles with average weight of 60.50±1.50 g were fed by diet supplemented with Celmanax perbiotic at the level of 1 ml per kg, and  by diet supplemented with probiotic bacilli at concentrations of 1×106 CFU per 100 g food. Then the fish were introduced to 40 liter plastic bags in stocking density of 1 kg/m3. In this study, four treatments were performed and three replications for each treatment including control, 0. 5 g per liter salinity + Celmanax, 5 g per liter salinity + Celmanax and 0. 5 g per liter salinity + probiotic bacillitreatment. 10 fish were sampled from plastic bags and at the begining and end of experiment. There were no significant differences in values hematocrite and Hb Calcium and glucose levels in different treatments. (P>0.05). The control group had the highest levels of cortisol (P<0.05). The results showed that using Celmanax prebiotic and probiotic bacilli in long-time transportation of Common Carp (over than 12 hours), can reduce fish stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celmanax liquid yeast
  • Probiotic Bacilli
  • Hematological factors
  • Transportation