اثر به کارگیری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobasillus casei) در جیره غذایی بر بیان ژن‌ ویتلوژنین (Vtg) در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

دراین تحقیق تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobasillus casei) در جیره غذایی بربیان ژن‌ ویتلوژنین (vtg) درماهی گورخری (Danio rerio) بررسی شد. تعداد 600 قطعه بچه‌ ماهی‌گورخری با میانگین وزنی 0/01±0/15 ‌گرم در 4 تیمار و 3 تکرار با جیره‌ی غذایی پایه همراه با سه سطح پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (CFU/gr 105،6 10 و107) به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد ازا ین دوره و مشخص شدن جنسیت، جنس نر از آزمایش خارج و جنس ماده به ­مدت 1 ماه به‌وسیله همان جیره ­های پروبیوتیک تغذیه ­شدند. در انتهای دوره جهت مطالعات ژنتیکی ازکبدماهیان نمونه‌برداری واستخراج RNA انجام شد. برای سنتز cDNA ازکیت Superscript RTase استفاده ‌شد و cDNA حاصله با استفاده از پرایمرهای ژن‌ مذکور و ژن بتااکتین به‌عنوان ژن رفرنس در Real Time PCR استفاده شد. ارزیابی بیان ژن، افزایش بیان را در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با تیمار کنترل  نشان داد. میزان بیان ژن ویتلوژنین درگروه تغذیه‌ شده باCFU/gr  107 و 6 10 ، افزایش معنی ­داری (0/05<P) با تیمار پروبیوتیکی CFU/gr 105 نشان داد. نتایج نشان ­داد استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی می ­تواند در بهبود عملکرد تولید مثلی ماهی زبرا به عنوان یک گونه مدل مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary administration of Lactobacillus casei on vitellogenin gene expression in female zebrafish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • Akram Aadani
  • Roghieh Safari
  • Mohamadreza Imanpour
  • Ali Jafar Nodeh
gorgan uni
چکیده [English]

The present study investigates the effect of different levels of probiotic Lactobasillus casei on expression of vitellogenin (Vtg) gene in Zebrafish (Danio rerio).  For this purpose, Zebrafish with average weight of 0.15±0.01 gr fed on diet supplemented with 0%, 105, 106 and 107CFU/gr of probiotic for 6 weeks. After this period and sex determination, females fed with probiotic for 1 month.  At the end of feeding trial, RNA extracted from liver and brain, cDNA synthesized with Superscript RTase kit and PCR were done using Vtg primer and Beta-actin as housekeeping gene. Evaluation reproduction gene expression showed increase in fish fed probiotic compare to control. Vtg gene expression showed significant increases in fish fed 106 and 107CFU/gr of probiotic compared to 105. According to the results it seems that using probiotic could consider as a new strategy for improving reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitellogenin
  • Probiotic
  • Zebrafish
  • Reproduction
  • Gene expression