اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش بر شاخص ­های رشد و خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) مطالعه شد. برای این منظور 36 قطعه تاسماهی سیبری با وزن متوسط 119/8±721/6 گرم در 3 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت ­های صفر (گروه کنترل)، 50 و 500 میلی ­گرم عصاره به ازای هر کیلوگرم غذای پایه بود. ماهی­ ها روزانه 3 بار در حد سیری به مدت 12 هفته غذادهی شدند. هر دو هفته یکبار زیست­ سنجی ماهی­ ها انجام شد و در پایان دوره آزمایش از 6 ماهی در هر تیمار به صورت تصادفی خون­ گیری شد و میزان شاخص ­های رشد و شاخص ­های خونی اندازه­ گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی­ داری در هیچ یک از شاخص­ های رشد اندازه­ گیری شده در بین تیمار شاهد و تیمارهای تغذیه شده با عصاره دارواش وجود ندارد (0/05<P). میزان شاخص ­های خونی در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی ­داری باهم نداشت (0/05<P). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره هیدروالکلی دارواش با غلظت ­های به­ کار رفته در این تحقیق به صورت خوراکی تأثیر معنی­ داری روی شاخص ­های رشد و خونی تاسماهی سیبری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Viscum album on growth and hematological indices in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Samira Moradi 1
  • Bahram Falahatkar 2
  • Masoud Sattari 2
  • Mojtaba Alishahi 3
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
چکیده [English]

The persent study was carried out to investigate the effect of different levels of dietary mistletoe (LM) on growth performance and hematological parameters of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Thirty six fish (mean initial weight 721.6±119.8 g) were fed 3 times a day with three different diets including 0, 50 and 500 mg/kg LM for 12 weeks. Biometry was done to calculate growth and nutritional indices every two weeks interval and six fish were randomly sampled at the end of experiment to measure hematological parameters. The obtained results showed that no significant difference in growth performance in comparison with the control group (P>0.05). However, the hematological parameters were not affected by LM hydroalcoholic extract (P>0.05). This study showed that using dietary LM did not have a significant effect on growth and hematological parameters of Siberian sturgeon.

mm mm mmm mmmm mmmmmm mmm mmmm mmm mmm mmm mmm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sturgeon
  • nutrition
  • Herbal extract
  • Blood indices