بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر بیان ژن های مرتبط با تولیدمثل (گیرنده استروژنی و ویتلوژنین) در ماهی ماده گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در این تحقیق تأثیر استفاده از عصاره هیدروالکلی رازیانه در جیره غذایی بر بیان ژن ‏های مرتبط با تولیدمثل ویتلوژنین (Vtg) و گیرنده استروژن (ERa) در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) بررسی شد. تعداد 600 قطعه بچه‌ماهی‌ گورخری با میانگین وزنی 0/01±0/15 ‌گرم در 4 تیمار و 3 تکرار با جیره‌ی غذایی پایه همراه با سه سطح  0، 75، 100 و 150 میلی­ گرم در کیلوگرم جیره غذایی عصاره به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد از این دوره و مشخص شدن جنسیت، جنس نر از آزمایش خارج و جنس ماده به­ مدت 1 ماه به‌وسیله همان جیره­های حاوی عصاره تغذیه ­شدند. در انتهای دوره جهت مطالعات ژنتیکی از کبد نمونه‌برداری و استخراج RNA انجام شد. برای سنتز cDNA از کیت SuPrimeScript RTase استفاده ‌شد و cDNA حاصله با استفاده از پرایمرهای ژن‌های مذکور و ژن بتا اکتین به‌عنوان ژن رفرنس در Real Time PCR استفاده شد. ارزیابی بیان ژن‌ها افزایش بیان را در تیمارهای تغذیه شده با عصاره در مقایسه با تیمار کنترل نشان داد. میزان بیان ژن ویتلوژنین و گیرنده استروژن آلفا در گروه ­های تغذیه ‌شده با تیمار حاوی 100 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره اختلاف معنی ­داری را نشان نداد (P>0/05)؛ اما تیمار حاوی 150 میلی­ گرم در کیلوگرم عصاره افزایش معنی­ داری (P>0/05) نسبت به دو تیمار دیگر نشان داد. نتایج نشان می ­دهد که استفاده از عصاره هیدرو الکلی رازیانه می ­تواند به‌عنوان یک راهبرد جدید در بهبود عملکرد تولیدمثلی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eeffects of dietary administration of hydroalcoholic extract of fennel (Foeniculum vulgare) on expression of genes related to reproduction (Estrogen receptor and Vitellogenin) in female of zebrafish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Abdolmanafi
  • Ali Shabani
  • Roghieh Safari
Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The present study investigates the effect of dietary administration of the hydroalcoholic extract of fennel (Foeniculum vulgare) on expression of genes related to reproduction (ER-a and Vtg) in female zebrafish (Danio rerio). For this purpose, zebrafish with average wight of 0.15±0.01 gr fed on diet supplemented with 0, 75, 100 and 150 mg/kg of diet for 6 weeks. After this period and sex determination, females fed with fennel for 1 month. At the end of feeding trial, RNA extracted from liver, cDNA syntesised with SuPrimeScript RTase kit and PCR were done using primers relate to Vtg, ER-a and Beta-actin as housekeeping genes. Evaluation of reproduction gene expression showed increase in fish fed fennel compare to control. Vtg and ER-a gene expression didn’t show significant differences in fish fed 75and 100 mg/kg (P>0.05). Diet supplemented with 150 mg/kg of fennel showed significant increases compared to two other fennel-fed groups. According to the results it seems that using fennel could considered as a new strategy for improving reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • Fennel
  • Zebrafish
  • Gene expression