تأثیر دما بر طول دوره جنینی، درصد تفریخ و ایجاد لاروهای ناقص در ماهی سوروم Heros severus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین دمای مطلوب، به­عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت تفریخ در دوره انکوباسیون، در ماهی سوروم (Heros severus) انجام گرفت. برای انجام این تحقیق 6 تیمار دمایی شامل 24، 26، 28، 30، 32 و 34 درجه سانتی­ گراد انتخاب شدند و هر تیمار با سه تکرار انجام شد. پس از پایان دوره انکوباسیون، چهار شاخص اصلی موفقیت تفریخ شامل طول دوره انکوباسیون، درصد تلفات، درصد تفریخ و درصد لاروهای ناقص مورد بررسی و ثبت قرارگرفت. نتایج حاصل از این بررسی دمای مطلوب تفریخ تخم ماهی سوروم را 28 درجه سانتی­ گراد نشان داد، به­ طوری که کاهش مطلوب طول دوره انکوباسیون همزمان با کاهش معنادار میزان تلفات، افزایش درصد تفریخ و کاهش میزان لاروهای ناقص در دمای مذکور مشهود بود. بیشترین میزان تفریخ با 41/4±94/9 درصد و کمترین میزان بچه ماهیان ناقص با 0/2 درصد در 28 درجه سانتی ­گراد مشاهده شد (0/05>P). در دمای 32 درجه سانتی­ گراد تخم ­ها در کمترین زمان و ظرف مدت 3/1±79/6 ساعت تفریخ گردیدند، که با سایر تیمارها اختلاف معنی­ داری داشت (0/05>P). نتایج نشان داد افزایش یا کاهش حرارت از دامنه دمایی مطلوب سبب افزایش معنی­دار تلفات جنینی می­گردد، به­ طوری که دماهای 24 و 34 درجه سانتی­ گراد انکوباسیون سبب تلفات صد درصدی جنین ­ها شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature on incubation period, hatching rate, and larvae deformity in Severum Heros severus

نویسنده [English]

  • Hamed Mousavi-Sabet
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

This study was aimed to determine the optimum temperature, as one of the most important factors in hatching success during incubation time in Severum Heros severus. For this purpose, six thermal treatments, including 24, 26, 28, 30, 32 and 34°C were opted, and each treatment was performed with three replications. After incubation period, four hatching success indices, including incubation period, survival rate, hatching rate and deformed larvae were estimated. The results indicated that the optimum temperature for Severum’s eggs incubation is 28°C. A short incubation period, along with significant decreasing in mortality rate and deformed larvae and high hatching rate were observed in the optimum temperature. The highest hatching rate (94.9±1.4%) and the lowest deformed larvae (0.2%) were observed in 28°C (P<0.05). In the 32°C the eggs were hatched within the shortest period with 79.6±3.1 h, that was significant shorter than others (P<0.05). The results showed that lower or higher temperatures than the optimum, causes an increasing in mortality rate, which the 24°C and 34°C caused a complete loss of eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquarium
  • Cichlidae
  • Optimum temperature
  • Incubation
  • Ornamental fishes