بررسی جدایی جمعیتی مارماهی دهانگرد خزری مهاجر پاییزه و بهاره (Caspiomyzon wagneri) در جنوب دریای خزر (رودخانه شیرود) به واسطه تفاوت زمانی مهاجرت با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) گونه ی بومی دریای خزر، به دلیل تخریب زیستگاه ها در معرض تهدید قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی امکان تفکیک جمعیتی دو گروه مهاجران مارماهی دهان گرد خزری پاییزه و بهاره به رودخانه شیرود به واسطه فاصله ی زمانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره به اجرا درآمد. برای این منظور از مارماهی دهان گرد خزری در حال مهاجرت تولیدمثلی در دو فصل پاییز و بهار در محل پایه ی پل رودخانه ی شیرود انجام شد. پس از استخراج DNA از 46 قطعه ماهی، از 4 جفت آغازگر در واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر انتخابی استفاده شد. در این مطالعه در مجموع 3 آلل اختصاصی شناسایی شد که یک عدد مربوط به جمعیت پاییزه در لوکوس Lun3 و دو عدد متعلق به جمعیت بهاره در لوکوس Lun5 بود. نتایج نشان داد که اختلاف ژنتیکی معنی داری بین دو جمعیت مهاجران بهاره و پاییزه وجود ندارد و شاخص‌های فاصله ژنتیکی Fst (0/076) و نای (0/206) نشان می دهد که این دو گروه مهاجر زمانی به یک جمعیت واحد تعلق دارند. از این رو می توان نتیجه گرفت که نرخ وفاداری به زیستگاه در دهان گرد خزری بسیار پایین است و این موضوع مانع از تشکیل شدن جمعیت ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of separation between fall and spring run populations of Caspian lamprey, Caspiomyzon wagneri in the southern Caspian Sea (Shirud River) due to different migration time using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bahmaninejad 1
  • Hamid Farahmand 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Amirreza Abed Elmdoust 1
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Caspian lamprey (Caspiomyzon wagneri), a native species of the Caspian Sea, is under threatened by destruction of its habitats. The present study was carried out to investigate the possibility of separation between fall and spring run populations of Caspian lamprey in Shirud River due to different migration time using microsatellite markers. For this purpose, Caspian lampreys were sampled in fall and spring during their reproductive migrations at the Shirud River Bridge. After extraction of DNA from 46 fish, 4 primer pairs were used for polymerase chain reaction for selective proliferation. In this study, a total of 3 specific alleles were identified, one for fall autumn population in Locus Lun3 and two others for spring population in Lun5. The results showed no significant difference between the fall and spring immigrant populations, and the genetic distances of Fst (0.76) and Nei (0.206) indicated they belong to one population Units. Therefore, it can be concluded that the rate of homing behavior in the Caspian lamprey is very low preventing the formation of a separate populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian lamprey
  • Reproduction
  • Microsatellite markers
  • Migration