بررسی اثرات پمپ ماهی بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت شیلات گستر سبلان، تهران، ایران.

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران.

چکیده

در زمان حمل و نقل باید از روش‌هایی استفاده شود که تنش وارده به ماهی را کنترل و کیفیت آب را حفظ کنند. یکی از روش‌های جدید که مورد استقبال قرار گرفته است، استفاده از پمپ ماهی است. تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این رابطه انجام شده است که تاثیر این پمپ در بازدهی انتقال ماهیان و سلامت ماهیان پس از انتقال بررسی شود. متاسفانه در ایران روی پمپ ماهی کار تحقیقاتی انجام نشده است. از این­رو این پژوهش به منظور تعیین اثرات پمپ ماهی بر روی فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان به اجرا درآمد. جامعه آماری متشکل از 1500 عدد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 2/23±32/18 گرم بود. تیمارها شامل یک تیمار شاهد و دو تیمار شامل گروه جابه‌جا شده با تور دستی و گروه جابه‌جا شده با استفاده از پمپ ماهی بود. نتایج نشان داد که با کمک پمپ ماهی می‌توان سلامتی ماهی منتقل شده را تا حد مطلوبی حفظ نمود. همچنین مقایسه گروه‌های مختلف تیمار نشان داد که استفاده از پمپ ماهی نه تنها سبب می‌شود تا آسیب مکانیکی وارده به ماهیان و تلفات آن‌ها کاهش یابد؛ بلکه با بهره‌گیری از این روش، ماهی‌ها دچار کمبود اکسیژن نیز نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of of fish pump on blood and imonological factors of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Hamideh Najar Hadavi 1
  • Hossein Emadi 2
  • Mohammad Kazemiyan 2
1 Sabalan Fisherise Developer Company, Tehran, Iran.
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

During fish transportation, methods should be applied to control the stress of fish and maintain water quality. One of the new methods that is now welcomed is using fish pump. So far, extensive studies have been accomplished to examine the impact of this pump on the efficiency of fish transport and health after transportation. Unfortunatly there is no research done in this regard in Iran. Therefore, this study aimed to determine the effects of fish pump on blood and monological parameters of rainbow trout juvenils. A total of 1500 juvenil rainbow trout weighing 35.18±2.21 gr were used for this experiment. Treatments include one control and two treatments viz. group transported by hand net and group transported using fish pump. The results showed that the health of the transported fish could be kept in the optimum level using fish pump. Furthermore, comparing different treatments revealed applying fish pump not only reduces fish mechanical damages decreasing losses, but also the fish do not suffer from oxygen deficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Pump
  • Fish stress
  • Blood factors
  • Fish transportation