بررسی اثرات حضور دو گونة کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در فاضلاب شهری بر شاخص های کیفی فاضلاب (مطالعة موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 مرکز تحقیقات بین المللی بیابان- ایستگاه پژوهشی سمنان، دانشگاه تهران، سمنان، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر حضور گونه‌های کپور نقره‌ای و کپور معمولی در فاضلاب مرحلة تصفیة تکمیلی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری و اثرات آنها بر شاخص‌های کیفی فاضلاب مانند BOD، COD، TSS، TDS و MPN بار باکتریایی کلیفرم انجام گرفت. برای این تحقیق، یک تیمار شاهد بدون حضور ماهی و سایر تیمارها شامل زیتودة مساوی از دو گونة ماهی کپور معمولی و کپور نقره‌ای با دو تیمار وزنی 5±30 و 5±60 گرم (در هر تیمار 300 گرم زیتوده از دو وزن مختلف هر کدام از ماهیان) با سه تکرار بودند و هر تیمار شامل سه مخزن 80 لیتری بود که فاضلاب ‌بخش لاگون تصفیة تکمیلی تصفیه‌خانة فاضلاب‌شهر سمنان به آن ها وارد شد. دورة تحقیق 30 روز در نظر گرفته شد و در فواصل زمانی 10 روزه از شروع دورة تحقیق، نمونه‌برداری از فاضلاب و آنالیز نمونه‌ها انجام گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، بیشترین ضریب رشد (3/8 درصد) و همچنین بیشترین میزان تلفات (20 درصد) در طول دورة تحقیق مربوط به تیمار کپور نقره‌ای 5±30 بود. در تمامی تیمارها به جز تیمار شاهد، در طول دورة تحقیق، فاکتورهای BOD، COD و TSS در بین مراحل نمونه‌برداری به‌طور معنی‌داری (0/05≥P) روند کاهشی نشان دادند. در حالی‌که این روند برای فاکتور TDS در تمامی تیمارها دارای روند افزایشی بود و در تیمار شاهد این فاکتور در طول دورة تحقیق ثابت و فاقد تفاوت معنی‌دار بود. با وجود این، شاخص MPN بار باکتریایی کلیفرم در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نشان نداد. در پایان دورة تحقیق، بهترین عمل‌کرد در بهبود شاخص‌های کیفی فاضلاب مربوط به تیمار ماهی کپور نقره‌ای 5±60 گرم بود. کارایی کاهش TSS در این تیمار 55-50 درصد در طول دورة تحقیق بود به‌طوری که علاوه بر کاهش TSS با جذب بیشتر مواد معلق در بدن و تولید مدفوع کمتر، TDS کمتری نیز در این تیمار ثبت گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده عمل‌کرد تغذیه‌ای ماهی کپور نقره‌ای تیمار وزنی 5±60 نه تنها بر کاهش TSS بلکه با جذب بیشتر مواد آلی در بدن و مدفوع کمتر، TDS کمتری را نیز در مخازن وارد می‌کند و کارایی تصفیة مناسب‌تری نسبت به سایر تیمارها دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on effects of common carp (Cyprinus carpio) and the silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) presence on qualitative incises of the wastewater (Case study: Semnan wastewater treatment plant)

نویسندگان [English]

  • Kamran Rezaei Tavabe 1
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Fatemeh Moteshafi 1
  • Ali Taya 2
1 Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 International Desert Research Center - Semnan Station, University of Tehran, Semnan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate weight gain and survival of silver carp and common carp species in urban wastewater at supplementary treatment stage and their effects on wastewater qualitative parameters, including as BOD, COD, TSS and TDS. This study was performed with a control treatment without the presence of fish and other treatments contained two species of common carp and silver carp as triplicate with 30±5 and 60±5 gr. The research period was 30 days and at intervals of 10 days from the start of the study, sampling and analysis of wastewater samples was carried out. According to the results, the highest weight gain (8.3%) and the highest mortality rates (20 %) during the research period attributed to the treatment of silver carp was 30±50. All treatments (control as an exception) caused significant reduction in BOD, COD and TSS parameters during sampling process (P<0.05) showed a decreasing trend. The MPN factor didn’t show any significant differences among the treatments. At the end of the research period, the best performance in improving wastewater quality parameters related to the treatment of silver carp 60±5 gr. In this treatment, TSS reduction efficiency was 55-50% during the research period in addition to TSS reduction with absorption of suspended materials in body and production of less waste, the least TDS parameter was recorded in this treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Treatment efficiency
  • Total dissolved substances
  • Total suspended substances