نویسنده = کامران رضایی توابع
تعداد مقالات: 9
1. ارائه محیط کشت جدید برای تولید حداکثری ریزجلبک‌های دریایی ایزوکرایسیس (Isochrysis sp.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-66

نازنین معتمدی؛ غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع


2. بررسی اثرات فاضلاب مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شرایط یوتروفی و ساپروبی رودخانه هراز، استان مازندران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 112-122

بابک نبوی؛ کامران رضایی توابع؛ آرش جوانشیر خویی؛ بهاره صمدی کوچکسرایی


4. بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و MPN باکتریایی پساب آبزی‌پروری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 228-236

سارا کبیر؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مریم یاور


5. بررسی سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی (ORP) بر شاخص‌های کیفی پساب آبزی پروری ماهیان گرمابی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-67

مریم یاور؛ کامران رضایی توابع؛ لعبت تقوی؛ جواد کرمی


8. بررسی تأثیر سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم آب بر تخم گشایی و کیفیت ناپلی (Atremia franciscana)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-73

پوریا غلام زاده؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ مسعود صیدگر