بررسی توان گیاه پالایی گونة عدسک آبی کوچک (Lemna minor) در کاهش نیترات، فسفات، کادمیوم و سرب از فاضلاب آبزی پروری و تعیین اثر بازدارندگی کادمیوم و سرب بر رشد این گونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه یکی از مشکلات زیست­ محیطی فاضلاب‌های آبزی‌پروری وجود ترکیبات مغذی و همچنین فلزات سنگین در آنها می‌باشد و یکی از روش ­های زیستی برای حذف این آلاینده­ ها، گیاه پالایی است. در تحقیق حاضر، عدسک آبی کوچک (Lemna minor) از محیط طبیعی جمع­آوری و به آزمایشگاه منتقل و در ۴ تیمار آزمایشی با مساحت سطح پوشش متفاوت با ۳ تکرار، تیمار بندی شدند. پس از 15 روز دوره آزمایش، غلظت فلزات سنگین کادمیوم و سرب، همچنین غلظت نیترات و فسفات در تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح پوشش عدسک آبی باعث کاهش غلظت کادمیوم و سرب و همچنین میزان نیترات و فسفات در تیمارهای آزمایشی پس از گذشت دوره آزمایش شد. همچنین این تحقیق نشان داد که هر دو فلز سرب و کادمیوم دارای اثر بازدارندگی رشد بر گیاه عدسک آبی هستند. بطوری که تیمار 20 میلی‌گرم در لیتر سرب کاهش رشد 84/11% و همچنین تیمار 30 میلی‌گرم در لیتر کادمیوم کاهش رشد 82/1% را در دارند. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش و غلظت بازندارندگی رشد فلزات سنگین مورد مطالعه، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که گیاه عدسک آبی می‌تواند به عنوان یک گونه ارزشمند جهت گیاه پالایی فاضلاب‌هاب آبزی پروری در استخرهای آرامش و ماند فاضلاب قبل از ورود به منابع آبی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the common duckweed (Lemna minor) phytoremediation on nitrate, phosphate, cadmium and lead parameters reduction from aquaculture wastewater and determination of the heavy metals effects on this species growth inhibition

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Davoodikia 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Ali Mashincian Moradi 3
1 Department of Environment Sciences, Natural Resources and Environment Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Marine Sciences, Natural Resources and Environment Faculty, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, one of main environmental problems of the aquaculture wastewaters is the presence of nutrients and heavy metals in these sources. The aim of this study was to investigate the phytoremediation potential of the Common duckweed (Lemna minor) in reducing nitrate, phosphate, cadmium and lead from aquaculture wastewater and determining the inhibitory effect of cadmium and lead on the growth of this species. For this experiment, L. minor were collected from the margins of the wetlands and transferred to the laboratory and were treated by four experimental groups in triplicate. At the end of the 15-day experimental period, the concentrations of heavy metals cadmium, lead, nitrate and phosphate in the treatments were examined. Increasing L. minor surface coverage decreased cadmium, lead, nitrate and phosphate concentration in the treatments. The study also showed that both lead and cadmium reduced the growth factors of L. minor. So that increasing the amount of lead by 20 mg /l reduced the growth of L. minor by 84.11% and also cadmium by 30 mg /l reduced the growth of L. minor by 82.1%. Finally, according to the results, it can be concluded that the L. minor is a valuable species for phytoremediation purposes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediation
  • Heavy metals
  • Nutrients
  • Common duckweed