بررسی سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی (ORP) بر شاخص‌های کیفی پساب آبزی پروری ماهیان گرمابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

پتانسیل اکسیداسیون احیای (ORP) آب یک شاخص فیزیکوشیمیایی است که تحت تأثیر مجموعة مواد اکسیدکننده و احیاء‌کننده در آب بوده و علاوه بر این­ که بسیاری از پارامترهای کیفی آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خود به تنهایی بیان‌گر شرایط عمومی کیفی آب نیز می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ORP آب بر شاخص‌های کیفی پساب آبزی ­پروری ماهیان گرمابی شامل COD، BOD، TOC، نیترات و فسفات انجام گرفت. بدین منظور، پساب آبزی ­پروری در 4 تیمار ORP با سطوح 250-200 (تیمار شاهد)، 300-250 (تیمار اول)، 350-300 (تیمار دوم)، 400-350 (تیمار سوم) میلی‌ولت هر کدام در  سه تکرار در مخازن 70 لیتری به­ مدت چهار هفته قرار گرفت. سطوح مختلف ORP در تیمارها با اُزون‌دهی توسط دستگاه اُزون‌ساز به‌صورت روزانه تنظیم و اندازه‌گیری ORP نیز با دستگاه ORP‌متر دیجیتال انجام گردید. بر اساس نتایج، با افزایش سطح ORP در تیمارها، فاکتورهای BOD، COD و نیترات به‌طور معنی‌داری کاهش یافت، اما افزایش سطح ORP تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های فسفات و TOC نشان نداد. براساس نتایج این تحقیق استفاده از اکسیدکننده قوی مانند ازون و افزایش دامنة ORP می­ تواند به­عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود شاخص‌های کیفی فاضلاب آبزی­ پروری ماهیان گرمابی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of different levels of reducing oxidation potential (ORP) on quality indices of warm-water aquaculture wastewater

نویسندگان [English]

  • Maryam Yavar 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Lobat Taghavi 1
  • Javad Karami 1
1 Department of Environmental Science, Faculty of Natural, Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Water Oxidation Reduction Potential (ORP)is a physicochemical index of water affected by a combination of oxidation and reduction agents in water and wastewater. In addition to affecting many water quality parameters, this index indicates a general quality of water and wastewater. The purpose of this study was to investigate the effect of different levels of water ORP on quality indices of warm-water aquaculture wastewater parameters, including COD, BOD, TOC, nitrate and phosphate. To conduct this research, triplicate wastewater treatment in four ORP treatments with levels of 250-200 (control treatment), 250-200 (first treatment), 350-300 (second treatment), 400-350 (third treatment) mv in 70 L tanks conducted in for four weeks. Different levels of ORP in treatments were performed by ozonizing device on a daily basis and the ORP was measured with an ORP digital meter. According to the results, by increasing the ORP level in treatments, BOD, COD and nitrate factors decreased significantly but increasing of ORP level did not show significant effect on phosphate and TOC factors. In addition, the results of the study showed using of oxidizing agents such as ozone and regulating of ORP range could be used as an appropriate tool for improving the quality indices of warm-water aquaculture wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture wastewater
  • Oxidation and Reduction Potential
  • Warm water fishes
  • Ozonation