تأثیر افزایش سختی کل آب بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و گیاه کاهو (Lactuca sativa) در یک سازگان آبزی پروری توأم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

برای تعیین تأثیر افزایش غلظت سختی کل (کلسیم کلرید) آب بر شاخص های رشد و ایمنی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و گیاه کاهو (Lactuca sativa)، در یک سازگان توأم ماهی و گیاه، تعداد 90 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 1/5±45/0 گرم و 260 عدد نشاء کاهو به شکل کاملاً تصادفی به 9 واحد آزمایشی وارد شدند. تیمارها تحت تأثیر افزایش غلظت سختی کل (کلسیم کلرید) 0، 100 و 200 میلی گرم در هر لیتر آب (با سختی کل آب ورودی 140 میلی گرم) به مدت 60 روز قرار گرفتند. شاخص های رشد از قبیل درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین ماهیان تغییر معنی داری را در بین تیمارها نشان ندادند (0/05P). شاخص های رشد گیاه از قبیل طول نهایی برگ، عرض نهایی برگ، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه تفاوت معنی داری را در بین تیمارها نشان دادند (0/05>P). نتایج اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی نیز نشان داد، با افزایش سطح سختی کل در آب، تیمار 100 میلی گرم کلسیم کلرید در هر لیتر آب، بیشترین غلظت کلسیم پلاسما به مقدار 0/25±11/36 میلی گرم بر دسی لیتر خون ماهی را نشان می دهد که این مقدار نسبت به تیمارهای دیگر معنی دار بود. سایر شاخص های خونی از قبیل هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلبولی (MCV)، هموگلوبین (HGB)، تعداد گلبول های قرمز (RBC)، میانگین هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز (MCHC) فاقد تفاوت معنی دار بودند (0/05>P). نتایج این آزمایش نشان داد با افزایش 100 میلی­گرم در لیتر کلسیم کلرید به آب، یعنی در حد 240 میلی­ گرم در لیتر ، مقدار کلسیم موجود در پلاسما در خون ماهی تغییر می­ کند و رشد ماهی و گیاه نیز افزایش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of increasing water hardness on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and lettuce (Lactuca sativa) growth indices in a combined aquaculture

نویسندگان [English]

  • Erfan Salamroodi
  • Gholamreza Rafiee
  • Kamran Rezaei Tavabe
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the effects increasing of total hardness in water on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and lettuce plant (Lactuca sativa) growth indices in an aquaponics system, 90 rainbow trout fishes and 260 seedlings of lettuce were randomly introduced into 9 experimental unites. Treatments were affected by increasing the total hardness (calcium chloride) concentration of 0, 100 and 200 mg per liter of water (total 140 mg of total water hardness) for 60 days. Growth indices of fish did not show significant differences (P≥0.05) among treatments, but survival rate showed a significant difference between treatments (P<0.05).  Plant growth indices such as leaf length, leaf width, plant fresh weight, plant dry weight, root fresh weight and root dry weight showed significant differences between treatments (P<0.05). The results of blood biochemical indices showed that increasing the total hardness in water, treatment with 100 mg of calcium chloride per liter of water, showed the highest concentration of calcium of the plasma as 11.36±0.25 mg/dl, showing a significant differences compared to other treatments. Other blood indices such as hematocrit (Hct), mean corpuscular volume )MCV(, hemoglobin (HGB), red blood cell count (RBC), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and concentration of red blood cells (MCHC) were not significantly different (P≥0.05) between treatments. The results indicated that adding 100 mg L-1 of total hardness to water (meaning 240 ppm to water), have a positive effect on the biological conditions of the plant and fish in an aquaponic culture of rainbow trout and lettuce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total hardness
  • Lettuce plant
  • Rainbow trout
  • Aquaponics