بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و MPN باکتریایی پساب آبزی‌پروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاوری و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه شیلات دانشگاه تهرانگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاوری و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

با توجه به توسعه سیستم­ های متراکم آبزی­ پروری که با افزایش اثرات زیست محیطی همراه است و نیز استفاده از ترکیبات کلر به ­دلیل در دسترس بودن، راندمان و هزینه­ های نسبتاً پایین، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر میزان پارامترهای فیزیکوشیمیایی پساب آبزی پروری شامل نیترات، فسفات، TDS،TOC ، ORP، BOD، COD، pH،EC و MPN باکتریایی انجام گرفت. برای انجام این تحقیق 200 لیتر پساب ماهی قزل‌آلای رنگین کمان از پایین­ ترین بخش خروجی پساب از مرکز ماهی سرای کرج واقع در بخش بیلقان شهر کرج تهیه و به آزمایشگاه شیخ بهایی واقع در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی منتقل گردید. پساب در یک گروه شاهد و 4 تیمار با سطوح مختلف شامل 30،20،10 و 40 میلی­ گرم بر لیتر کلر مایع (هیپوکلریت سدیم) با 3 تکرار در ظروف 5 لیتری به ­مدت 24 ساعت به کمک لرزاننده طراحی گردید. بعد از طی این زمان از هر ظرف به میزان 100 میلی لیتر نمونه برداشته شد و آنالیز شاخص ­های کیفی انجام گردید. براساس نتایج، با افزایش کلر پارامترهای BOD، COD، TDS، TOC، EC، نیترات و MPN باکتریایی کاهش یافتند که بیشترین تفاوت معنی­ داری (0/05≥P) با گروه شاهد را تیمار سوم در TDS و تیمار چهارم در سایر پارامترها نشان داد. همچنین میزان ORP با افزایش میزان کلر افزایش یافت، اما افزایش سطح کلر تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های pH و فسفات نشان نداد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان کلر، شاخص ­های کیفی و زیستی آب و فاضلاب تا حد استانداردهای زیست محیطی بهبود می ­یابند. براساس نتایج، تیمار چهارم با غلظت 40 میلی‌گرم بر لیتر بهترین عملکرد در بهبود شاخص ­های فیزیکوشیمیایی فاضلاب و شاخص­های BOD، COD و TOC بیشترین واکنش را در این تحقیق را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of chlorination process on physicochemical parameters and bacterial MPN of aquaculture effluent

نویسندگان [English]

  • Sarah Kabir 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Amirreza Abed Elmdoust 3
  • Reza Haji seyyed mohamamd shirazi 1
  • maryam Yavar 1
1 Department of Environmental Science,, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Due to the development of intensive aquaculture systems that is associated with increased environmental impacts and the use of chlorine compounds due to their availability, efficiency and cost, the present study aimed to investigate the effect of chlorination on the physicochemical parameters of aquaculture effluent including nitrate, phosphate, TDS, TOC, ORP, BOD, COD, pH, EC and MPN. For this study, 200 liters of rainbow trout farms’ effluent were collected from the lowest outlet of Karaj Mahi-sara farm in Bilqan, Karaj and transferred to Sheikh Bahai Laboratory, Islamic Azad University Science and Research Branch. The effluent was designed in a control group and four treatments of chlorine with different levels, including 30, 20, 10, 40 mg/L liquid hypochlorite (3 times in 5-liter containers for 24 hours with shaker). After this period, 100 ml samples were taken from each container and qualitative indices were analyzed. The results showed that with increasing chlorine, bacterial BOD, COD, TDS, TOC, EC, nitrate and MPN parameters decreased tha highest difference (P<0.05) third treatment with control one in TDS and with 4th treatments with other parameters indicated. ORP increased with increasing chlorine content, but increasing chlorine level did not have significant effect on pH and phosphate indices. The results showed that with increasing chlorine content, water and wastewater quality and biological indices improved to environmental standards. Based on the results, the fourth treatment with 40 mg / L had the best performance in improving the physicochemical parameters of the wastewater and the BOD, COD and TOC indices showed the highest response in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorination
  • Aquaculture wastewater
  • Coldwater fish
  • Physicochemical parameters
  • Bacterial MPN