اثرات سطوح مختلف ویتامین C در جیره غذایی بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم‌های هضمی و برخی فاکتورهای استرسی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحت سمیت تحت کشندة سم مالاتیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات تغذیه­ای ویتامین C بر بهبود وضعیت رشد، متابولیک و فاکتورهای استرسی خون در ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان تحت استرس ناشی از سمیت تحت­ کشنده مالاتیون انجام گردید. در این آزمایش ماهی­ ها به مدت 28 روز در معرض 25 درصد غلظت LC­­50­ 96 ساعته سم مالاتیون قرار گرفتند و در طی این مدت با سطوح مختلف ویتامین C (صفر، 300، 600 و 900 میلی­گرم بر کیلوگرم جیرة غذایی) تغذیه شدند. در پایان نتایج حاصل از بررسی شاخص های رشد افزایش معنی­داری در میزان افزایش وزن و همچنین ضریب رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با بیشترین سطح ویتامینی (900 میلی گرم) نشان داد (0/05>P). ضریب تبدیل غذایی نیز در ماهیان تحت تیمار، کاهش معنی­ داری نسبت به سایر تیمارها نشان داد. در مورد آنزیم­های هضمی به­ جز افزایش فعالیت آنزیم لیپاز در تیمارهای تغذیه شده با سطوح 600 و 900 میلی­گرم ویتامین C که فعالیت این آنزیم به ترتیب به صورت معنی­ داری افزایش یافت، فعالیت سایر آنزیم­ها تحت غلظت­ های متفاوت ویتامین در جیره تفاوت معنی­داری نشان ندادند. از شاخص­های استرسی خون سطح گلوکز در تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمار­ها به‌طور معنی­ داری بیشتر بود. سطح کورتیزول خون نیز در تیمار 900 میلی­گرم ویتامین C در جیره، به شکل معنی­ داری از سایر تیمارها کمتر بود. نتایج بیان‌گر این است که ویتامین C به­ عنوان یک عامل ضد استرس و آنتی اکسیدان، استرس وارده به ماهی را کاهش می‌دهد و سبب بهبود وضعیت متابولیک و عملکرد رشد ماهی قزل­آلای رنگین­کمان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary vitamin C on growth performance, digestive enzymes activity and blood stress factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under sub-lethal toxicity of malathion

نویسندگان [English]

  • Sina Javanmardi
  • Kamran Rezaei Tavabe
  • Saeed Moradi
  • Leila sadat Bayat Ghiasi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of dietary vitamin C (ascorbic acid) on growth performances, digestive enzymes activity and blood stress factors in rainbow trout affected by the toxicity of malathion in water. In this experiment, the fish were subjected to ¼ concentrations of Lc50 96h of malathion for 28 days and during this period, fish were fed with different levels of vitamin C (0, 300, 600 and 900 mg / kg of Feed). At the end of experiment, the results of the study of growth performances showed a significant increase (P<0.05) in weight gain (WG) and specific growth rate (SGR) of fish fed with the highest vitamin level (900 mg/kg diet). Food conversion ratio (FCR) in fish under the aforementioned treatment showed a significant decrease compared to other treatments. In the case of digestive enzymes activity, lipase enzyme activity increased significantly in treatments of 600 and 900 mg/kg vitamin C in diet respectively. However, the activity of other enzymes did not differ significantly in vitamin C different concentrations in the diet (P>0.05). Blood stress indices showed that glucose level was significantly higher in control treatment (0 m/kg) compared to other treatments and blood cortisol levels were significantly lower in the treatment of 900 mg/kg vitamin C in the diet. Finally, the results indicate that vitamin C as an anti-stress agent has been able to reduce stress in fish and improve the metabolic status and consequently the growth performance of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organophosphate
  • Ascorbic acid
  • Weight gain
  • rainbow trout