نویسنده = هادی پورباقر
مقایسه تنوع ریختی و برخی پارامترهای زیستی ماهی نازک جنوب (Heckel, 1843) Chondrostoma regium در رودخانه‌های حوضه تیگریس ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

کیوان عباسی رنجبر؛ زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


اثر پارامترهای محیطی بر صفات ریختی ماهی سفید نمک (Squalius namak, Khaefi et al., 2016) در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 172-181

حامد شعبانلو؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


ساختار استخوانی گاوماهی سرگنده Ponticola gorlap (Iljin, 1949) (Teleost: Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 92-101

نسرین نیک مهر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی الگوی رشد آلومتری و روند تغییرات ریختی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) طی مراحل اولیه ی تکوین

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 103-109

الناز کیارسی علیخانی؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ محمد امینی