تنوع ریختی گونه بومزاد جویبارماهی کرمانشاهی Sasanidus kermanshahensis (Bănărescu & Nalbant, 1966) در حوضه رودخانه کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تنوع ریختی جویبارماهی کرمانشاهی (Sasanidus kermanshahensis) در حوضه رودخانه کرخه به اجرا درامد. بدین منظور تعداد 162 قطعه از رودخانه‌های گردکانه، بوجین، دینور، دوآب، خرم­رود، ماران و سرتنگ حوضه رودخانه کرخه نمونه‌برداری شد. تعداد 30 صفت ریخت‌سنجی با استقاده از کولیس دیجیتال ثبت شد و پس از استانداردسازی، داده‌ها با استفاده از آنالیزهای کولموگروف-اسمیرنوف، واریانس یک‌ طرفه و گروه‌بندی دانکن، کروسکال-والیس، تجزیه به مولفه‌های اصلی PCA و آزمون واریانس چند متغیره غیرپارامتریک/تجزیه همبستگی کانونی (NPMANOVA/CVA) تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از 30 صفت ریخت‌سنجی مورد بررسی در 27 صفت تفاوت معنی‌داری وجود دارد و صفات صفات پیش باله مخرجی، فاصله بین باله سینه­ ای و مخرجی، پیش باله شکمی، فاصله بین باله سینه ­ای و شکمی و طول ساقه دمی و طول باله سینه‌ای به عنوان صفات موثر در تفکیک جمعیت‌های مورد مطالعه بودند. نتایج بیانگر قابلیت انعطاف‌پذیری بالای گونه جویبارماهی کرمانشاهی در زیستگاه‌های مختلف است. همچنین براساس نتایج این گونه با تغییر موقعیت باله ­های خود در طول بدن به شرایط محیطی زیستگاه های مختلف سازگار می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological variations of the endemic Sasanidus kermanshahensis (Bănărescu & Nalbant, 1966) in Karkheh River drainage

نویسندگان [English]

  • Deldar Shojaei
  • Soheil Eagderi
  • Hadi Poorbagher
Department ofFisheries, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the morphological variations of Sasanidus kermanshahensis, in the Karkheh river drainage. For this purpose, a total of 162 specimens of the Gardekaneh, Bojin, Dinoarab, Doab, Khoramroud, Maran and Sartang rivers were collected. A total of 30 morphometric traits were measured using digital calipers. After standardization, data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov analysis, One-way ANOVA and Duncan grouping, Kruskal-Wallis, principal component analysis (PCA), and Multivariate analysis of variance / canonical variate analysis (MANOVA / CVA). The results showed significant differences in 27 morphometric traits out of 30, and the characteristics, including pre anal length, distance between pectoral and anal fins, pre ventral, distance between pectoral and ventral fins, caudal peduncle length and pectoral fin length were effective traits in separating the studied populations. The results revealed high Phenotype plasticity ability of Sasanidus kermanshahensis in different habitats. Also based the results, this species adapts to the environmental conditions of different habitats by shifting the position of its fins throughout the body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphometric
  • Sasanidus kermanshahensis
  • Cluster analysis
  • Phenotype plasticity