مدل‌‌سازی پیش‌بینی و ترجیح زیستگاهی فصلی گونه سس ماهی کارون (Barbus karunensis Khaefi, Esmaeili, Geiger & Eagderi, 2017)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

تهدیدات پیش‌روی رودخانه ­ها ناشی از فعالیت‌های انسانی و سایر عوامل تنش‌زا و به‌دنبال آن، به مخاطره افتادن تنوع زیستی این اکوسیستم‌ها؛ خصوصاً ماهی­ ها، درک نیازهای زیستگاهی و ارزیابی تناسب زیستگاه این موجودات آبزی ساکن در رودخانه ­ها را به‌منظور حفظ تنوع زیستی ضروری می­ باشد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ترجیح زیستگاهی سس‌ماهی کارون (Barbus karunensis) در رودخانه بشار با استفاده از روش هموارسازی هسته­ ای در طول فصول تابستان و پاییز 1400 انجام گرفت. در این مطالعه از 16 ایستگاه با 3 تکرار نمونه‌برداری انجام شد و همزمان عوامل محیطی شامل دما، شیب جغرافیایی، سرعت آب، عرض رودخانه، عمق آب، ارتفاع، pH، هدایت الکتریکی (EC) و کل جامدات محلول (TDS) در هر ایستگاه ثبت و اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد ترجیح زیستگاهی گونه مورد مطالعه در فصل تابستان، بخش ­هایی از این رودخانه با ارتفاع و دمای بالا و سرعت پایین جریان آب، شیب و عرض زیاد رودخانه‌، نقاطی با عمق متوسط، pH بالا، مقادیر TDS متوسط و EC بالاتر می‌باشد، در فصل پاییز بیشترین ترجیح سس‌ماهی کارون ارتفاع بالا، دمای پایین، سرعت جریان کم‌تر، عرض متوسط، عمق کم، شیب زیاد، pH و TDS پایین می­باشد، بنابراین در یک نتیجه­ گیری کلی زیستگاه ماهی B. karunensis در فصل تابستان و پاییز متفاوت بوده و دامنه‌های متفاوتی از پارامترهای محیطی را در دو فصل مورد بررسی ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling prediction and seasonal habitat preference of Karun barbel (Barbus karunensis Khaefi, Esmaeili, Geiger & Eagderi, 2017)

نویسندگان [English]

  • Saeid Shahbazi Naserabad
  • Hadi Poorbagher
  • Soheil Eagderi
  • Mohammad Ali Nematollahi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The threats to the rivers caused by human activities and stress factors that have endangered the biodiversity of the inhabitants in these ecosystems, especially fish. Therefore, it is necessary to understand the habitat needs and assess the suitability of the habitat for organisms living in rivers to protect biodiversity. This study aimed to investigate the Habitat Suitability Index (HIS) of Barbus karunensis in Bashar River using the kernel smoothing method in summer and autumn seasons 2021. In this study, 16 stations were selected and sampled with 3 repetitions. At the same time, environmental factors, including temperature, geographical slope, water velocity, river width, water depth, elevation, pH, electrical conductivity (EC), and total dissolved solids (TDS) were recorded and measured. Based on the results, the habitat preference of this species in the summer season was river sections with high elevation, high temperature, low average water velocity, high slope and width of the river, middle depth with high pH, average TDS values, and higher EC. In the autumn, the most preferred habitat of fish was high elevation, low temperature, low water velocity, high slope, medium width, low depth TDS, and pH. It can be concluded that the habitat of B. karunensis was different in the summer and autumn seasons and this species prefers different ranges of environmental parameters in the summer and autumn seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus karunensis
  • HIS
  • Environmental Parameters
  • Bashar River
  • Habitat preferences
احمدزاده م.، پورباقر ه.، ایگدری، س. 1397. تعیین شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاه­ماهی مرکزی (Capoeta buhsei, Kessler, 1877) با استفاده از هموارسازی هسته­ای در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک ایران. دو فصلنامه علوم آبزی پروری. 6(2): 108-99.
ایگدری س.، زمانی­فردانبه م.، پورباقر ه.، مولودی­صالح ع. 1400. مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود (Steindachner, 1897)  Oxynoemacheilus bergianusرودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان. نشریه محیط زیست طبیعی, 74(1): 11-1.
حقیقت ر.، نوذری ه. 1400. مطالعه کیفیت آب رودخانه بشار در منطقه حفاظت شده دنا. نشریه علمی اکوبیولوژی تالاب. 13: 69-84.
دلبری ف.، رضایی توابع ک.، میر واقفی ع.، لاهیجان زاده ا.، باقرزاده کریمی م.، سلمرودی ع. 1401. ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص IRWQIsc. نشریه علوم آبزی پروری، 10(2): 97-83.
دولت­پور ا. 1395. رابطه بین مناسبت زیستگاه و پارامترهای زیستی سیاه ماهی damascina Capoeta در رودخانه کردان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عباس­زاده م.م.، وطن‌دوست ص.، منوچهری ح.، مصطفوی ح.، حسینی­فر، م. 1399. بررسی ارجحیت زیستگاهی سس ماهی کورا (Barbus lacerta; Heckel, 1843) در رودخانه زارم رود (از سرشاخه‌های رود تجن) استان مازندران-ایران. نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی. 8(4): 23-15.
غفوری ز.، ایگدری س.،. پورباقر، ه. 1402. مطالعة تغییرات سالیانه ترجیح مطلوبیت زیستگاه ماهی بوتک دهان بزرگ Heckel, 1843 macrostomum Cyprinion در رودخانة زاب در چهار فصل. محیط زیست طبیعی. 76(1): 115-105.
مولودی­ صالح ع.، ایگدری س.، پورباقر ه. 1401. استفاده از روش هموارسازی هسته‌ای در بررسی ترجیح زیستگاهی سیاه‌ماهی بین‌النهرین Valenciennes, 1842  Capoeta damascina در رودخانة سیروان. نشریه محیط زیست طبیعی. 75(4): 642-651.
Alvani J., Boustani F., Tabiee O., Hashemi M. 2011. The effects of human activity in Yasuj Area on the health of stream city. International Journal of Humanities and Social Sciences 5(2), 114-118.
Asadi H., Sattari M., Eagderi S. 2016. Habitat suitability index of Barbus cyri (Heckel, 1843) in Tootkabon River, the South Caspian Sea basin, Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences 14(1):33-42.
Bartoszewicz M, Okarma H, Zalewski A, Szczęsna J. 2008. Ecology of the raccoon (Procyon lotor) from western Poland. InAnnales Zoologici Finnish Zoological and Botanical Publishing Board 45(4), 291-298.
Beamish F.W., Sa-ardrit P., Tongnunui S. 2006. Habitat characteristics of the cyprinidae in small rivers in Central Thailand. Environmental Biology of Fishes 76, 237-53.
Bernhardt E.S., Palmer M.A., Allan J.D., Alexander G., Barnas K., Brooks S., Carr J., Clayton S., Dahm C., Follstad-Shah J., Galat D. 2005. Synthesizing US river restoration efforts. Science 308(5722), 636-7.
Brooks S.S., Lake, P.S. 2007. River restoration in Victoria, Australia: change is in the wind, and none too soon. Restoration Ecology 15(3), 584-591.
Cooke S.J., Paukert C., Hogan Z. 2012. Endangered river fish: factors hindering conservation and restoration. Endangered Species Research 17(2), 179-191.
Dias M.S., Tedesco P.A., Hugueny B., Jézéquel C., Beauchard O., Brosse S., Oberdorff T. 2017. Anthropogenic stressors and riverine fish extinctions. Ecological Indicators 79, 37-46.
Duncan J.R., Lockwood J.L. 2001. Extinction in a field of bullets: a search for causes in the decline of the world's freshwater fishes. Biological Conservation 102(1), 97-105.
Esteves K., Lobón-Cerviá J. 2001. Composition and trophic structure of a fish community of a clear water Atlantic rainforest stream in southeastern Brazil. Environmental Biology of fishes 62, 429-40.
Hickey J.T., Huff R., Dunn C.N. 2015. Using habitat to quantify ecological effects of restoration and water management alternatives. Environmental Modelling and Software 70, 16-31.
Hynes H.B. 1975. The stream and its valley: With 4 figures and 2 tables in the text. Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen 19(1), 1-5.
Johnston N.T., Slaney P.A. 1996. Fish habitat assessment procedures. British Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks and British Columbia Ministry of Forests, Watershed Restoration Technical Circular no. 8. Watershed Restoration Program. Ministry of Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests 1-97.
Khaefi R., Esmaeili H.R., Geiger M.F., Eagderi, S. 2017. Taxonomic review of the cryptic Barbus lacerta species group with description of a new species (Teleostei: Cyprinidae). FishTaxa 2(2), 90-115.
Malmqvist B., Rundle S. 2002. Threats to the running water ecosystems of the world. Environmental Conservation 29(2), 134-153.
Marcus M.D., Hubert W.A., Anderson S.H. 1984. Habitat suitability index models: lake trout (exclusive of the Great Lakes). Fish and Wildlife Servic
Morris L., Ball D. 2006. Habitat suitability modelling of economically important fish species with commercial fisheries data. ICES Journal of Marine Science. 63(9), 1590-603.
Mortazavi S., Hatami M. 2018. Assessment of ecological hazard of heavy metals (Cr, Zn, Cu, Pb) in surface sediments of the Bashar River, Yasouj, Iran. Archives of Hygiene Sciences, 7(1), 47-60.
Mostafavi H., Kambouzia J. 2019. Modelling potential distribution of fluvial fish species for expanding conservation knowledge: Case study of the genus Barbus in Iran. International Journal of Aquatic Biology 7(3), 132-9.
Mouton AM, Schneider M, Depestele J, Goethals PL, De Pauw N. 2007. Fish habitat modelling as a tool for river management. Ecological engineering 29(3):305-15.
Nelson J.S., Grande T.C., Wilson M.V. 2016. Fishes of the World. John Wiley & Sons 707 p.
Oberdorff T., Pont D., Hugueny B., Chessel, D. 2001. A probabilistic model characterizing fish assemblages of French rivers: a framework for environmental assessment. Freshwater Biology 46(3), 399-415.
Ogleni N., Topal B., 2011. Water quality assessment of the Mudurnu River, Turkey, using biotic indices. Water resources management 25(10), 2487-2508.
Palialexis A., Georgakarakos S., Karakassis I., Lika K., Valavanis V.D. 2011. Prediction of marine species distribution from presence–absence acoustic data: comparing the fitting efficiency and the predictive capacity of conventional and novel distribution models. Hydrobiologia 670(1), 241-266.
Porter M.S., Rosenfeld J., Parkinson E.A. 2000. Predictive models of fish species distribution in the Blackwater drainage, British Columbia. North American Journal of Fisheries Management 20(2), 349-59.
Price A.L., Peterson, J.T. 2010. Estimation and modeling of electrofishing capture efficiency for fishes in wadeable warmwater streams. North American Journal of Fisheries Management 30(2), 481-498.
Reid A.J., Carlson A.K., Creed I.F., Eliason E.J., Gell P.A., Johnson P.T., Kidd K.A., MacCormack T.J., Olden J.D., Ormerod S.J., Smol J.P. 2019. Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity. Biological Reviews 94(3), 849-73.
Rushton S.P., ormerod S.J., Kerby G. 2004. New paradigms for modeling species distribution. Journal of applied ecology 41, 193-200.
Sala O.E., Stuart Chapin F.I.I.I., Armesto J.J., Berlow E., Bloomfield J., Dirzo R., Wall D.H. 2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science 287(5459), 1770-1774.
Schmutz S., Kaufmann M., Vogel B., Jungwirth M., Muhar S. 2000. A multi-level concept for fish-based, river-type-specific assessment of ecological integrity. InAssessing the Ecological Integrity of Running Waters: Proceedings of the International Conference, held in Vienna, Austria. Springer Netherlands. pp. 279-289.
Valavanis V.D., Pierce G.J., Zuur A.F., Palialexis A., Saveliev A., Katara I., Wang J. 2008. Modelling of essential fish habitat based on remote sensing, spatial analysis and GIS. Essential Fish Habitat Mapping in the Mediterranean 5-20.
Vörösmarty C.J., McIntyre P.B., Gessner M.O., Dudgeon D., Prusevich A., Green P., Glidden S., Bunn S.E., Sullivan C.A., Liermann C.R., Davies P.M. 2000. Global threats to human water security and river biodiversity. Nature 467(7315), 555-61.
Xue Y., Guan L., Tanaka K., Li Z., Chen Y., Ren Y. 2017. Evaluating effects of rescaling and weighting data on habitat suitability modeling. Fisheries Research 188, 84-94.
Yu S.L., Lee T.W. 2002. Habitat preference of the stream fish, Sinogastromyzon puliensis (Homalopteridae). Zoological Studies-Taipei 41(2), 183-187.
Zlateva I., Raykov V., Slabakova V., Stefanova E., Stefanova K. 2022. Habitat suitability models of five keynote Bulgarian Black Sea fish species relative to specific abiotic and biotic factors. Oceanologia 64(4), 665-74.