اثر پارامترهای محیطی بر صفات ریختی ماهی سفید نمک (Squalius namak, Khaefi et al., 2016) در رودخانه جاجرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

شکل بدن ماهیان تحت تاثیر شرایط محیطی تغییرپذیر بوده و در مطالعات ریخت‌سنجی کمتر به نحوه ارتباط ویژگی ­های ریختی با فاکتورهای محیطی پرداخته می ­شود. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تغییرات شکل بدن جمعیت‌های مختلف ماهی سفید نمک Squalius namak متأثر از فاکتورهای محیطی رودخانه جاجرود و ارزیابی سهم هر یک از این فاکتورها در تغییرات ریختی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 103 ماهی سفید نمک از رودخانه جاجرود جمع‌آوری شدند. فاکتورهای محیطی شامل سرعت جریان آب، عمق، دما، pH، اکسیژن، قطر سنگ بستر، EC و TDS در محل نمونه ­برداری ثبت شدند. از نمونه‌ها عکس برداری شدند و تعداد 13 لندمارک برای استخراج داده‌های ریختی در روش ریخت‌سنجی هندسی با استفاده از نرم افزار TPSDig2 رقومی و 17 صفت اندازشی به عنوان داده‌های ریخت‌سنجی سنتی اندازه‌گیری شد. داده‌های هندسی با بسته Geomorph در نرم‌افزار  Rمورد آنالیز قرار گرفتند. رابطه بین صفات اندازشی در روش ریخت‌سنجی سنتی و متغیرهای محیطی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی دوبلوکه آنالیز شدند. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی‌داری بین متغیرهای ریخت‌سنتی و متغیرهای محیطی وجود داشت. قطر سنگ بیشترین رابطه‌ی مثبت معنی‌داری با صفات اندازشی شامل طول پیش باله پشتی، طول پیش باله‌ی سینه‌ای داشت. در رابطه با ریخت‌سنجی هندسی، بیشترین رابطه‌ی مثبت معنی­دار با عمق رودخانه مربوط به لندمارک‌های شماره 4، 9، 5 و 6  بود. مطالعه حاضر نشان داد که (چندشکلی) ریختی تحت تاثیر فاکتورهای محیطی در سفید ماهیان نمک در رودخانه جاجرود وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of environmental parameters on morphological traits of Squalius namak in the Jajrood River

نویسندگان [English]

  • Hamed Shabanloo
  • Hadi Poorbagher
  • Soheil Eagderi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Fish shape is influenced by variable environmental parameters and in morphological studies, the relationship between the morphological features and environmental parameters are barely investigated. Therefore, the present study aimed to investigate the body shape of Namak Whitefish (Squalius namak) being influenced from environmental factors of the Jajrood River and also evaluate the contribution of each factor in shape variation. 103 specimens were collected from the Jajrood River. The environmental factors, i.e. water velocity, depth, temperature, pH, oxygen, the diameter of substrate stones, EC and TDS were record in the sapling points. The specimens were photographed and 13 landmarks for the geometric morphometric methods using TPSDig2 and 17 distance features for traditional morphometrics were measured. The geometric morphometric data were analysed using the package Geomorph in R software. The relationship between distance features in the traditional morphometric and the environmental factors were examined using two-block partial square regression. That was a positive significant correlation between the variables of traditional morphometrics and the environmental factors. The diameter of stone had the greatest positive significant relationship with the morphological features including pre-dorsal and pre-pectoral lengths.  As to the geometric morphometrics, the greatest positive relationship was found between the depth and the landmarks 4, 9, 5 and 6. The present study indicated that there was polymorphism in Namak Whitefish because of environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional morphometrics
  • Geometric morphometrics
  • Jajrood
  • Squalius