دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-58 
تاثیر عصاره اتانولی پوست پسته (Pistachia vera) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 1-8

عیسی ابراهیمی درچه؛ جواد معتمدی تهرانی؛ سید امیر حسین گلی؛ فریبا شفیعی حسن آبادی؛ سجاد پهلوانی