تاثیر عصاره اتانولی پوست پسته (Pistachia vera) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 گروه صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره پوست سبز پسته بر فاکتور­های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شد. ماهیان در قالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و 3 تکرار به مدت هشت هفته (با 3درصد وزن بدن در روز) تغذیه شدند. در هر تکرار 14 قطعه ماهی(0/93 ±18/06گرم) استفاده شد. تیمار­ها شامل عصاره­ ی پوست سبز پسته در سطوح صفر (شاهد)، 0/5، 1/5، 4/5 و 9 گرم عصاره بر کیلوگرم جیره بود. مقدار فنول کل حاصل از عصاره گیری از پوست سبز پسته برابر 21/52(میلی گرم گالیک اسید بر گرم پوسته خشک ) برآورد گردید. شاخص­های ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، درصد بازماندگی، شاخص کبدی و ترکیب شیمیایی لاشه (رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر) در بین تیمار­ها اختلاف معنی داری نشان نداد. بیشترین شاخص وضعیت در تیمار 5/1 گرم عصاره در کیلوگرم غذا، (0/025±1/24) مشاهده گردید که با تیمار شاهد تفاوت معنی­دار نشان داد (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح مختلف عصاره اتانولی پوست پسته در محدوده استفاده شده در این تحقیق فاقد اثرات سمی بوده و تاثیر منفی بر فاکتور­های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهیان مورد آزمایش نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ethanol extract of pistachio hull (Pistachia vera) on growth factors, survival and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Eisa Ebrahimi 1
  • Javad Motamedi Tehrani 2
  • Sayed Amir hosein Goli 3
  • Fariba Shafiei Hasanabadi 1
  • Sajad Pahlavani 1
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
3 Department of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of pistachio green hull extract (PGHE) on growth, survival and body composition of rainbow trout. The experiment was performed in a completely randomized design with five treatments and three replications (14 fish in each replicates). Fish with 18.06±0.93 g initial weight, were fed with the diets (3% of biomass per day) for 8 weeks. The diets contained 0, 0.5, 1.5, 4.5 and 9 g PGHE/Kg were made. The total phenolic content of PGHE were 21.52 mg gallic acid/ gr dry matter. Results did not show any significant differences (P>0.05) in SGR (Specific Growth Rate), FCR (Feed Conversion Ratio), survival, hepatosomatic index and body composition (moisture, protein, lipid, ash) among the different treatments. The maximum condition factor (1.24±0.02) was observed in fish treated with 1.5 g PGHE/Kg in the diet, being significantly different from control group (p<0.05). The results showed that using different level of pistachio hull ethanolic extract had no negative impact on growth factors, survival and body composition of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal herbs
  • feeding
  • antioxidants
  • phenol
  • rainbow trout