تعیین زمان تخم ریزی ماهی اسبله اروپایی ( L. , 1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی بر مبنای شاخص های وزنی گناد ، کبد و شاخص چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، انزلی.

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشکده علوم ، گروه شیلات،تهران، ایران.

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان ،رشت.

چکیده

ماهی اسبله از خانواده Siluridae  و از راسته گربه ماهی شکلان می باشند،که گونه  Silurus  glanis  در شمال ایران زیست می نماید. تعداد 154  قطعه ماهی ماده این گونه در اندازه های مختلف ازمهرماه سال 1385 الی آبان ماه سال 1386  به وسیله تله از تالاب بین المللی انزلی به صورت ماهانه صید گردید، پس از انتقال نمونه ها به ساحل ، طول کلی (Total length  ) ، طول استاندارد (Total  standard  )، با دقت 1 میلی متر ، وزن بدن ( Total weight) با دقت 1گرم ، وزن غدد جنسی ( Gonad weight ) ، وزن کبد ( liver weight  ) با دقت 01/ 0  گرم اندازه گیری شد. در این مطالعه ، چرخه تولیدمثلی، زمان تخمریزی و همچنین محدوده دمای تخم ریزی آن با استفاده از شاخص های وزنی گناد Gonado-Somatic Iindex، شاخص وزنی کبد Hepato-Somatic Index و شاخص فربهی  Condition Factor مورد بررسی قرارگرفت. حداکثر میانگین شاخص وزنی غدد جنسی (  (GSI  ، د ر ماه خرداد به 3/40± 7/82%  رسیده و سپس با پایان تخمریزی ماهیان ماده در تیر ماه  سیر نزولی آن تا ماه شهریورادامه می یابد. میزان  GSI از مرحله 2 رسیدگی جنسی در ماهیان مورد بررسی بصورت معنی داری رو به افزایش نهاده و در مرحله 5 رسیدگی جنسی به حداکثر مقدار خود می رسد . این مقدار در مرحله 6 رسیدگی جنسی مجدداً کاهش می یابد. بررسی ها در این مطالعه موید این موضوع است که به نحوی تکامل غدد جنسی در اردیبهشت و خرداد به حداکثر می رسد و در این دوره میزان دمای آب بین 22/73– 19/33درجه سانتی گراد بوده است. تغییرات مقادیر ((GSI نشان از داشتن چرخه تولید مثل سالانه می باشد که از نیمه شهریور ماه شروع و در اوایل تیرماه سال آینده خاتمه می یابد.  مقادیر شاخص وزنی کبد (HSI )   در طول مدت نمونه برداری نوساناتی داشته است.  حداکثر میزان آن در ماه آبان % 0/22 ±  1/95  و حداقل آن در ماه تیر % 0/12 ±  0/79  مشاهده گردیده است. شاخص فربهی ( CF) نیز در طول دوره نمونه برداری دارای نوسان بوده است. بالاترین میزان آن در ماه شهریور % 0/18 ± 0/7 بوده و پایین­ ترین میزان آن در مرداد ماه محاسبه شده است.باتوجه به بررسی های فوق و همچنین رسیدن به مراحل 4 و 5 رسیدگی غدد جنسی در ماه ­های اسفند تا خرداد این ماهی تخم ریزی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination Spawning Season of Silurus glanis L., 1758, by Gonado-Somatic Index, Hepato-Somatic Index and Condition Factor in Anzali lagoon

نویسندگان [English]

  • Shahram Behmanesh 1
  • Abolghasem kamali 2
  • Bagher Mojazi Amiri 3
  • Mahmoud Bahmani 4
  • Fereydon Chakmehdouz Ghasemi 1
1 Aquaculture Inland Water Institute, Bandar Anzali, Iran, P.O. Box: 66.
2 Azad Islamic University, Department of Tehran North Branch.
3 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box: 31585-4314, Karaj, Iran.
4 International Sturgeon Research Institute, P.O. Box: 41635-3464 Rasht, Iran.
چکیده [English]

European catfish Silurus glanis L., 1758, belonging to family Siluridae and order Siluriformes, which are found in water bodies of north of Iran and one of their distribution points is Anzali lagoon. Totally 154 specimens from Oct.2005 to Sep.2006 were study for age, body size, gonad weight, liver weight in Anzali lagoon. In this study reproduction cycle, type, season and optimum temperature of spawning period was studied by Gonado-Somatic Index (GSI), Hepato-Somatic Index (HSI) and Condition Factor (CF) in 2006 year. The maximum mean of Gonado-Somatic Index (GSI) reach to 7.82 ± 3.04 (%) in May and June, then GSI value started to decrease from July to September in the end of spawning period. From second stages of maturation GSI Value significantly increased and showed maximum amount in the 5th stages of maturity, then decreased in the 6th stages. Result of this study shows that development of sexual maturity of gonad reached maximum values in April and May and in this period water temperature was 19.33 - 22.73 ºС. Variations in GSI values show that reproduction has annual cycle which begins in September and ends in June of next year. The rate of HSI had fluctuation, during the study period .The maximum value (1.95±0.22%) of it’s was in November and the minimum HSI (0.79 ± 0.12%) in July. The Condition Factor also changed during reproduction cycle and it was maximum in September (0.7±0.18%) and minimum in June. Concerning these investigation Silurus glanis is has a Prolonged Spawning period extending from the April to half of June.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali lagoon
  • GSI
  • HSI
  • Reproduction cycle
  • Silurus glanis