تأثیرباسیلوس های پروبیوتیکی تلقیح شده به پساب سیستم پرورشی نوزادان ماهی کپور (Cyprinus carpio) و نقش آنها در افزایش پارامترهای رشد و نرخ مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده منابع طبیعی.

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر باسیلوس­ های پروبیوتیکی بربرخی پارامترهای رشد کپور معمولی و بررسی مقاومت آنها در برابر برخی عوامل استرس­زا صورت گرفت. این مطالعه با دو تیمار و سه تکرار انجام شد. باسیلوس های پروبیوتیکی مورد استفاده در این مطالعه شامل باسیلوس لیچنی فورمیس (Bacillus licheniformisi)، باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis)، باسیلوس سیرکولانس (Bacillus circulans )، باسیلوس پلی میکسا (Bacillus polymyxa) و باسیلوس لتروسپروس (Bacillus laterosporus) بود. در تیمار آزمایشی 1 مخلوط باسیلوس ها در غلظت 108×1 باکتری به ازاء هر لیتر به پساب مورد نظر در حوضچه ها اضافه شد و در تیمار 2 پرورش با آب شهر صورت گرفت. در پایان دوره آزمایش(45 روز) وزن نهایی ، ضریب تبدیل غذایی، نرخ وزن نسبی(درصد)، کارایی تبدیل غذا، غذای نسبی خورده شده ، نرخ رشد ویژه ، میانگین رشد روزانه ماهیان، کارایی تبدیل پروتئین و کارایی تبدیل چربی در تیمار1 نتیجه بهتری را در مقایسه با تیمار 2 نشان داد(0/05>P). همچنین ماهیان تیمار1 تحمل بالاتری را در برابر عوامل استرس­زا نسبت به تیمار 2 نشان دادند (0/05>P). نتایج آزمایش نشان داد که افزودن باسیلوس ها به محیط پرورشی کپور ماهیان منجر به افزایش پارامترهای رشد شده ومقاومت آنها را در برابر استرس­ های محیطی افزایش می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of inoculated probiotic bacilli to rearing system of Common Carp (Cyprinus carpio) fry and its Role on growth parameters and resistance rate

نویسندگان [English]

  • Mahsa Naderi-Samani
  • Hojatolah Jafaryan
  • Hasani Gholipour Kanani
  • Mohammad Harsig
  • Mohammad Farhangi
Departement of fishery, University of Gonbade kavos, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of probiotic Bacilli on some growth parameters and their stress resistance of common carp. This experiment was conducted in two treatments, each with three replicates. The bioaugmentor bacterial strain Bacillus licheniformisi, B. subtilis, B. polymyxa, B. laterosporus and B. circulans (Protexin Aquatech, UK) were used in this study. The effluent or waste water of common carp cultivation system was used in this experiment. In trial of probiotic (T1), the blend of bacillus were added to the waste water in bacterial treatment tanks at a concentration of 1×108 CFU/ liter. In treatment of T2 tap water were used. At the end of experiment (45 days), the mean weight, FCR, SGR(%), RGR(%), FCE(%), RFI(%), ADG(%), PER and LER (P<0.05) of common Carp fry in T1 (rearing in treated waste water)  had good result in comparison with T2 (rearing in tap water). The fishes reared in T1 in comparison with T2 had higher resistence stress (P<0.05). The results indicated that the addition of the probiotic bacillus in the rearing tank of Common Carp can increase the feeding parameters and stress tolerance in Common Carp fry under unfavorable environmental condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probiotic bacilli
  • inoculation
  • resistence stress