تاثیر مخلوط باسیلوس های زیست یار و مخمر نانوایی از طریق غنی سازی با ناپلی آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و مکمل سازی با جیره های آزمایشی بر معیارهای رشد و تغذیه لارو ماهی سازان (Cyprinus carpio carpio L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبعی دانشگاه گنبد کاووس، استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

در این مطالعه تاثیر مخلوط باسیلوس سیرکولانس (Bacillus circulans)، باسیلوس لیشنی فورمیس (Bacillus lichenifirmis) و مخمرساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae)  با غلظت های 105×1، 105×2 و 105×3 سلول در هر میلی لیتر از سوسپانسیون غنی سازی ناپلی آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) بر عملکرد رشد ماهی سازان بررسی گردید. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی و با 3 تیمار آزمایشی و یک شاهد و هر یک در3 تکرار صورت پذیرفت. لارو ماهی سازان به مدت 80 روز و در دو مرحله آزمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول آزمایش لاروهای ماهی سازان به مدت 35 روز با ناپلی آرتمیا اورمیانای(Artemia urmiana) غنی شده با مخلوط باسیلوس های پروبیوتیکی و مخمرساکارومایسیس سرویزیا تغذیه شدند. لاروهای ماهی در شاهد از ناپلی آرتمیا اورمیانای بدون غنی سازی تغذیه شدند. در  مرحله دوم آزمایش بچه ماهیان از جیره های آزمایشی مکمل شده با سوسپانسیون باکتریایی و مخمر ذکر شده، در یک دوره 45 روزه تغذیه گردیدند. نتایج بدست آمده در مرحله اول آزمایش نشان داد که پروبیوتیک ها  بر معیارهای رشد لاروهای ماهی در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری داشتند (0/05>P). در تیمارهای آزمایشی وزن نهایی، طول کل، نرخ رشد ویژه، کارآیی تبدیل غذا و تبدیل رشد بطور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. همچنین در مرحله دوم آزمایش نتایج نشان داد که این معیارهای رشد و تغذیه در حد معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش یافتند (0/05>P). این مطالعه مشخص کرد که غلظت های مختلف باسیلوس های پروبیوتیکی و مخمر ساکارومایسیس سرویزیا در غنی سازی ناپلی آرتمیا اورمیانا و مکمل سازی جیره تاثیرات متفاوتی بر برخی از معیارهای رشد در لاروها و بچه ماهیان سازان داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of blend of probiotic bacilli and baker’s yeast via bioencapsulation of Artemia urmiana nauplii and supplementation of experimental diets on growth and feeding parameters of Sazan (Cyprinus carpio carpio L.) larvae

نویسندگان [English]

  • hojatollah Jafaryan 1
  • Hossein Adineh 2
  • Samira Jafaryan 2
1 Department of fishery, Faculty of agriculture and natural resources, University of Gonbad Kavoos, Golestan province, Iran
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
چکیده [English]

In this study the effect of blend of Bacillus circulans, Bacillus licheniformis and baker´s yeast, Saccharomyces cerevisiae with concentrations of 1×105, 2×105 and 3×105 CFU/ml in suspension of bioencapsulation of Artemia urmiana nauplii were studied on performance of growth parameters in Sazan (Cyprinus carpio carpio L.) larvae. This experiment was conducted in a completely random design in three experimental treatments and control with three replicates for each treatment. The Sazan (Cyprinus carpio carpio) larvae were cultured for 80 days in two experiment stages. In the first stage of experiment the fish larvae were fed A. urmiana nauplii bioencapsulated with blend of probiotic bacilli and yeast, for 35 days. The fish larvae in control were fed unenriched A. urmiana naplii. In the second stage of experiment, fish larvae were fed experimental diet supplemented with blend of yeast and probiotic bacilli for a period of 45 days. The results in the first stage of experiment indicated that blend of the probiotics had significant effects on growth and feeding parameters compare control (p<0.05). In experimental treatments the final body weight, total length, specific growth rate, food conversion efficiency, growth conversion efficiency had significantly increased in comparison to control. The results of the second stage of experiment showed that the growth and feeding parameters were significantly increased compare to control (P<0.05). This study indicated that the different concentration of probiotic bacillus and yeast of S. cerevisiae via bioencapsulation of A. urmiana and supplementation of diet had different effects on the growth and feeding parameters of Sazan larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probiotic bacilli
  • Sazan
  • yeast
  • bioencapsulation
  • supplemention
  • growth parameters