بررسی سطح انگیزشی دانشجویان کارشناسی ارشد برای انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان در حیطه فردی و شغلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیلات، تهران، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی انگیزه انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان در حیطه فردی و شغلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران طی سال 1391 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‏ ها شامل پرسشنامه ‏ای مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و گزینه‏ های مرتبط با عوامل انگیزشی در انتخاب این رشته تحصیلی بود. تعیین اعتبار پرسشنامه بر اساس روش اعتبار محتوی و تعیین پایایی آن با کمک روش آزمون مجدد انجام گرفت (r=0.9). جامعه پژوهشی شامل 56 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای علوم و تحقیقات تهران و تهران شمال بود. داده‏ ها با استفاده از نسخه 20 نرم‏افزار SPSS ویرایش و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که داشتن علاقه به کار با آبزیان و همچنین رشته تحصیلی در حیطه فردی، امید به داشتن کار مستقل، تجربیات مهیج و درآمد خوب در حیطه شغلی بیشترین تأثیر را در ایجاد انگیزه برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان در هر یک از حیطه‏های مطالعاتی داشتند. همچنین فرار از بیکاری و قبولی صرف در دانشگاه از کمترین اهمیت در انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان در حیطه فردی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of M.Sc. Students Motivation to Choose Aquaculture Field of Study in Scope of Career and Personal in Islamic Azad Universities of Tehran

نویسندگان [English]

  • Houman Rajabi Islami 1
  • Narges Arab 2
1 Department of Fisheries, Science and Research branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14515/775, Tehran, Iran.
2 Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to survey the M.Sc. students’ motivation for choosing the aquaculture as field of study in scope of personal and career in Islamic Azad universities of Tehran during 2012–2013. The data collection tool was a two-part questionnaire includes personal information and options related to motivational factors to choose the mentioned field. To determine the validation of questionnaire and its stability, were used content validity and Test–Retest methods, respectively (r=0/9). Research community was included of 56 M.Sc. students of aquaculture major in Islamic Azad University of two different branches, science and research and North, in Tehran. The data was analyzed using SPSS (version 20). Results showed that the most effective factors to create motivation to choose aquaculture major included: being interested in work with aquatic animals in scope of personal fields and hope to work independently, exiting experiences and earn high income in scope of career. In addition, cope with unemployment and just being accepted in university were the least important factors for choosing aquaculture field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Course selection
  • Motivation
  • Aquaculture
  • Personal field
  • Career field
  • M.Sc. degree