نویسنده = حسین آدینه
ارزیابی تأثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب و عملکرد رشد انگشت قدهای کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک با افزودن سین‌بیوتیک

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 142-154

ملیحه براتی قلعه شیری؛ حجت الله جعفریان؛ ضیا کردجزی؛ حسین آدینه؛ محمد فرهنگی


اثرات به کار گیری عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر عملکرد تولیدمثلی، رشد و بقاء در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 22-29

شادی زمانی؛ محمد سوداگر؛ شهرام دادگر؛ حسین آدینه؛ عباسعلی حاجی بگلو