اثرات به کار گیری عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر عملکرد تولیدمثلی، رشد و بقاء در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

4 روه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

پنج انگشت (Vitex agnus-castus)، گیاهی گلدار از خانواده شاه­پسند (Verbenaceae)،که به­ عنوان گیاه زینتی در ایران پرورش می­ یابد. در این آزمایش اثر عصاره اتانولی گیاه پنج انگشت بر عملکرد تولید‌مثلی، برخی فاکتور‌های رشد و بقاء در فرزندان نسل اول ماهیان دم‌شمشیری (Xiphophorus helleri) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح مختلف عصاره گیاه پنج انگشت، صفر (شاهد)، 750 (تیمار 2)، 1000 (تیمار 3) و 1250 (تیمار 4) میلی‌گرم بر کیلو‌گرم جیره غذایی به مدت 2 ماه تغذیه شدند. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که افزودن 1250 میلی­ گرم عصاره گیاه پنج انگشت به جیره غذایی سبب افزایش معنی‌داری در وزن نهایی، طول نهایی، شاخص افزایش وزن، درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه نسبت به تیمار شاهد شد (0/05>P). بیشترین میزان هم‌آوری نسبی و شاخص گنادوسوماتیک در تیمار 3 مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که بالاترین نسبت لارو به مولد ماده در تیمار 4 مشاهده شد (0/05>P). در مجموع می­ توان بیان کرد که تغذیه­ی مولدین ماده دم­ شمشیری با غلظت 1250 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره عصاره­ی گیاه پنج انگشت می‌تواند باعث افزایش و بهبود شاخص‌های رشد، هماوری نسبی و شاخص گنادوسوماتیک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Vitex agnus-castus extract on reproductive performance, growth and survival in Xiphophorus helleri

نویسندگان [English]

  • Shadi Zamani 1
  • Shahram Dadgar 2
  • Hossein Adineh 3
  • Abas Ali Hajibeglou 4
1 Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran, Iran.
3 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Science and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
4 Department of Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The present research studied the effect of different levels of ethanolic extract of Vitex agnus-castus on reproductive performance of Xiphophorus helleri. Productive fish fed diets containing different levels of Vitex agnus-castus extract, 0 (control or treatment 1), 750 (treatment 2), 1000 (treatment 3) and 1250 (treatment 4) mg/kg diet for 2 months. Fish fed diet containing of 1250 mg of Vitex agnus-castus extract significantly showed higher final weight, final length, weight gain index, weight gain and specific growth rate in comparison with control group (P<0.05). The highest relative fecundity and gonadosomatic index were observed in treatment 3. The results also showed that the highest ratio of larvae to female was observed in treatment 4 (P<0.05). It can be concluded that using of 1250 mg Vitex agnus-castus per kilogram diet can improve the growth and reproductive performance of X. helleri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Xiphophorus helleri
  • Vitex agnus-custu
  • growth performance
  • Reproduction