اثرات سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سیستم بازگردشی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رژیم غذایی حاوی عصاره یوکا بر رشد و تغذیه، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل ­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. ماهیان با میانگین وزنی 1/65±18/89 گرم و میانگین طولی 0/77±12/40 سانتی­متر در 4 تیمار آزمایشی و هر یک با 3 تکرار به ­مدت 60 روز (دوره اول آزمایش: 50 روز بدون استرس آمونیاک) و (دوره دوم آزمایش: 10 روز تحت استرس آمونیاک به میزان 0/024 میلی­ گرم در لیتر) مورد آزمایش قرار گرفتند. سطوح مختلف عصاره گیاهی به میزان  0% (شاهد)، 0/5 (Y1)، 1 (Y2) و 1/5 (Y3) درصد بر روی غذای تجاری اسپری شد. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده در تیمار Y3 از نظر وزن نهایی، افزایش وزن، درصد رشد روزانه و سرعت رشد ویژه در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف­ معنی ­داری داشت (0/05>P). کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در رژیم غذایی حاوی 1% عصاره گیاهی (Y2) مشاهده شد. در پایان دوره آزمایش، 24 ساعت تعویض آب انجام نشد. در این مدت، نمونه­ برداری از آب محیط پرورش هر 4 ساعت یکبار صورت گرفت. آمونیاک آب از ساعت ۱۶ تا ۲۴ افزایش یافت. نتایج نشان داد که غلظت ­های مختلف عصاره یوکا بر عملکرد رشد و آمونیاک آب اثر می­ گذارد. بر اساس نتایج سنجش فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی می­ توان اظهار داشت که عصاره یوکا باعث تحریک ایمنی شده اما در برخی موارد تاثیر معنی­ دار آماری نداشته است که نیاز به مطالعات جامع­تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of Yucca schidigera extract on growth performance, nonspecific immunity and culture water quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the recirculating system

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Masoumi
  • Hossein Adineh
  • Mohammad Harsij
  • Hojatollah Jafaryan
  • Hosna Gholipour Kaanany
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture science and natural resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
چکیده [English]

The present study was aimed at determining the effects of dietary Yucca schidigera extract on growth, feed and water quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish with an average weight of 18.89±1.65 g and 12.40±0.77 cm was tested in four treatments, each with three replicates for 60 days (First period: 50 days without ammonia stress) and (Second period: 10 days under ammonia stress of 0.024 mg /L). Different levels of plant extract 0% (control), 0.5% (Y1), 1% (Y2) and 1.5% (Y3) were spread on the commercial diet. The results showed that fish fed in Y3 experimental had significant difference in final weight, weight gain, daily growth rate and specific growth rate compared with control (P<0.05). The lowest feed conversion ratio (FCR) observed in group fed diet containing 1% plant extract (Y2). At the end of experiment, 24 hours water was not replaced and water sampled every 4 hours. Ammonia (TAN) increased from 16 to 24 hours. The results indicate that different concentrations of Yucca extract affect the growth performance and Ammonia water. Based on the results obtained from the measurement of non-specific immune factors can be stated that Yucca extract stimulates the immune but not statistically significant effect in some cases there is need for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yucca schidigera extract
  • Rainbow trout culture
  • Recirculating system
  • Growth and immunity parameters